29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת שירותי אבטחה ושמירה/סדרנות

מכרז מספר: 114/2011
מועד פרסום: 27/10/2011
מועד אחרון להגשה: 21/11/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 114/2011
לאספקת שירותי אבטחה ושמירה/סדרנות 

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק/ים המסוגל/ים, לספק למכבי שירותי אבטחה שמירה/סדרנות במתקניה.
 2. המציע רשאי להגיש הצעות מחיר לכל אחד מהמחוזות או לכולם, בהתאם להיקף הפריסה המוצע על ידו.
 3. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.
 4. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם, בתנאים זהים.
 5. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.      
  מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. מכבי זכאית לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים, ובכלל זה היא תהא זכאית לבחור במספר הצעות כהצעות זוכות, וכתוצאה מכך להתקשר עם ספק אחד או יותר לאספקת כלל השירותים במחוז אחד או במספר מחוזות. בכל מקרה, לא יזכה ספק אחד לתת שירותי אבטחה שמירה/סדרנות ביותר משלושה מחוזות והכל על פי שיקול דעתה המוחלט של מכבי.
 7. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם וככל שגופים אלה ירצו בכך.  
 8. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 27.10.11 עד ליום 10.11.11 בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00. 
 9. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 10.11.11 וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני     mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון      5143643- 03. פניות שתגענה לאחר המועד לא  תענינה. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
 10. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 16.11.11.    
 11. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. שכר המאבטח לשעת אבטחה לא יפחת מ - 25.41 ₪.
  ב. שכר השומר/סדרן לשעת שמירה/סדרנות לא יפחת מ – 23.15 ₪.
  ג. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ד. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר את השירותים נשוא המכרז למעט סניף אילת על מתקניו, המסונף למחוז המרכז.
  ה. מנהל ספרים כדין.
  ו. בעל רשיון בר תוקף לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי אבטחה.
  ז. בעל רשיון בר תוקף מטעם משרד הפנים למפעל ראוי.
  ח. בעל רשיון בר תוקף מטעם משרד התמ"ת לפעול כקבלן שרות בתחום שמירה ואבטחה.
  ט. הכנסותיו  בשנתיים האחרונות (2009-2010) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  8 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
  י. הינו בעל ידע ונסיון מוכח בישראל של חמש שנים לפחות, באספקת שירותי אבטחה שמירה/סדרנות וכל השירותים הכרוכים בכך.
  יא. המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
  יב. מציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו 1985-  בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין סעיף זה,  "בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות(רישוי) התשמ"א 1981-.
  יג. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 200,000  ₪.
  יד. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 12. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 13. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה- 21.11.11, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 14. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 15. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.