08 אוגוסט 2022 י"א אב תשפ"ב

ארכיון מכרזים

הקמת מרפאת מכבי שירותי בריאות בנווה זאב, באר- שבע

מכרז מספר: 129/2011
מועד פרסום: 8/11/2011
מועד אחרון להגשה: 14/12/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 129/2011
הקמת מרפאת מכבי שירותי בריאות בנווה זאב, באר- שבע

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות להקמת מרפאת מכבי שירותי בריאות בנווה זאב, באר-שבע.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 8.11.11, ועד ליום 20.11.11, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לעניין זה, (טל':03-5143643).
 3. מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן עד למועד שנקבע במסמכי המכרז, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה, לפני או אחרי הסיור, לגברת שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, באמצעות דואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il, או בפקס מספר  03-7952501, או בע"פ  במהלך הסיור.  (על המציע מוטלת החובה לוודא את הגעת הפנייה בטלפון מספר:
  03-5143643 ).
  ניתן להפנות שאלות עד ליום 27.11.2011, שעה 12.00. התשובות לשאלות תינתנה במהלך הסיור עצמו ו/או עד ליום 4.12.2011. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות. המציע לא יוכל להציג שאלות נוספות לאחר המועד שנקבע.
 4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לביצוע העבודות.
 6. מסמכי המכרז יהפכו לאחר חתימת החוזה עם המציע הזוכה  לחלק ממסמכי החוזה. החוזה שיחתם הינו בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 7. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
  א. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה  ג'-2  לפחות.
  ב. בידיו תצהיר העשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
  ג. בידיו אישור רו"ח על הכנסות המציע לפי כללי חשבונאות מקובלים בדו"חות הכספיים של המציע, בשלוש השנים 2008-2010, בהיקף של לפחות חמישה מיליון ש"ח לכל שנה.
  ד. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והתקנות והצווים לפיו.
  ה. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 2010. 31.12. כמו כן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז, כשדו"ח המידע יהיה מעודכן  לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז. אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות המבוקרים כאמור לעיל, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  ו. בנה לפחות שלושה פרויקטים, במהלך חמש השנים האחרונות (2006-2010), שההיקף הכספי או הכמותי של כ"א מהם שווה למחצית ההיקף כאמור של העבודה במכרז, יעוד המבנה וגודלו והמעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, גמר ומערכות למבני משרדים/מרפאות/ מבני ציבור.
  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 250,000 (מאתיים וחמישים אלף) ש"ח.
  ח. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל  ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  ט.  סיור קבלנים ייערך ביום ב', ה- 21.11.11, הסיור יתקיים בשעה  14:00, בנווה זאב, רח' יוהנה ז'בוטינסקי 30, באר-שבע. נפגשים בכניסה למרכז מסחרי על יד המעליות. ההשתתפות בסיור קבלנים מותנית בהצגת קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. הסברים נוספים, במידה וידרשו, יינתנו בסיור הקבלנים. השתתפות בסיור הקבלנים, הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף. לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז ממכבי במועד הנקוב.
  י. באם המציע הינו חברה בע"מ, בידיו  אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
 8. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, לרבות המדיה המגנטית המצורפת למכרז, יחתום עליהם ויצרף תדפיס חתום על כל דף ועל הריכוז ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, החל מיום ב', ה- 5.12.11 בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ד', ה- 14.12.11, שעה 12:00.
 9. ניתן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.