29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת מכשירי CPAP אוטומטיים, שירות נלווה וציוד מתכלה

מכרז מספר: 112/2011
מועד פרסום: 23/11/2011
מועד אחרון להגשה: 25/12/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 112/2011,
לאספקת מכשירי  CPAP אוטומטיים, שירות נלווה וציוד מתכלה

 
 1. מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם שניים עד שלושה ספקים המסוגלים, לספק למבוטחי מכבי מכשירי CPAP אוטומטיים ציוד מתכלה, ושירותי תחזוקה למכשירים.
 2. מבוטחי מכבי הזכאים לרכוש מכשיר CPAP, יוכלו לעשות זאת רק מהספקים שבהסכם עם מכבי. 
 3. המציע נדרש להגיש הצעה לעד שלושה דגמים/מותגים שונים העומדים בדרישות המפרט.
 4. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, בתנאים זהים.
 5. מכבי אינה מתחייבת לחלוקה שווה בין הספקים ו/או המכשירים השונים, אשר יזכו במכרז. 
 6. מכבי רשאית לתעדף בין הספקים והדגמים הזוכים. תיעדוף יכול להתבטא בפרסומי מכבי, אצל הרופאים, במעבדות השינה ובכל דרך שתבחר מכבי.
 7. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזוכים לא ישלמו כל תשלום שהוא למעבדות שינה בגין הטיפול במבוטחי מכבי, בין אם בכסף, במוצרים או בשווה ערך.
 8. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות אספקת המכשירים, הציוד המתכלה ושירותי התחזוקה בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט. 
 9. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.
 10. ההצעה סופית. לא ייערך מו"מ נוסף. 
 11. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 23.11.11 ועד ליום  4.12.11 תמורת תשלום של 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00.      
 12. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il עד ליום 8.12.11 (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 18.12.11. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תשלחנה התשובות.
 13. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.    
 14. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.  
 15. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. למציע נסיון מוכח של שלוש שנים  לפחות בישראל, באספקת ציוד רפואי למשתמש סופי ו/או בתחום ה-CPAP ו/או בתחום תרופות. 
  ג. לציוד המוצע אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ד. מכשירי CPAP אוטומטיים מתוצרת היצרן נמכרו בישראל בהיקף מצטבר של 500 יח' לפחות  מהלך 3 השנים  האחרונות. תנאי זה לא יחול במקרה ולמכשיר המוצע במכרז אישור  FDA .   
  ה. מכשירי CPAP אוטומטיים מתוצרת היצרן נמכרו בשנה האחרונה בישראל ו/או בצפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה  בהיקף שנתי של 4000 יח' לפחות/
  ו. בידיו אישור מהיצרן  כי הוא נציגו המורשה בארץ.באם המציע אינו נציגו הישיר המורשה של היצרן, בידו אישור מהיצרן ומנציגו המורשה של היצרן בארץ.
  ז. מנהל ספרים כדין.
  ח. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2009-2010) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ט. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ש"ח.
  י. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 16. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום א', ה- 25.12.11, בשעה 12:00.
 17. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 18. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.