23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לייצור/ייבוא כרטיסים גולמיים ואספקת כרטיסי חבר מגנטיים, ערכות עיטוף, מיונן והעברתן למדוור

מכרז מספר: 111/2011
מועד פרסום: 30/11/2011
מועד אחרון להגשה: 10/1/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 111/2011
לייצור/ייבוא כרטיסים גולמיים ואספקת כרטיסי חבר מגנטיים, ערכות עיטוף, מיונן והעברתן למדוור

 
 1. מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לייצר/לייבא כרטיסים גולמיים ולספק למכבי כרטיסי חבר מגנטיים, ערכות עיטוף, מיונן והעברתן למדוור, כמפורט במסמכי המכרז. 
 2. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז, ועל גבי מדיה מגנטית- נספח ג'1 אשר יודפס ויחתם על ידי הספק - חתימה וחותמת בכל עמוד. במקרה של סתירה בין המדיה המגנטית לבין פלט המחשב מהמדיה המגנטית יקבע האמור בפלט המחשב.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות  בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
 4. ההצעה סופית- לא יתקיים מו"מ.
 5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 30.11.11 ועד ליום 8.12.11 תמורת תשלום של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00.      
 6. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il עד ליום 15.12.11 (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 4.1.12. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תשלחנה התשובות.
 7. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לייצור ואספקת כרטיסי חבר מגנטיים, ערכות עיטוף, מיונן והעברתן למדוור.  
 9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לבצע את כלל העבודות בעצמו, למעט ייצור מעטפות וגלויות בלבד אותן יהא רשאי ליצר באמצעות קבלן משנה.
  ד. מספק/מייבא כ-1,200,000 כרטיסים מגנטיים בשנה לפחות, בשנתיים האחרונות (2009-2010).
  ה. בעל נסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות 2009 - 2010, בייצור /ייבוא ואספקת כרטיסים גולמיים מגנטיים ושרותים נלווים לארגונים גדולים כגון: קופות חולים, בנקים, רשתות שיווק וכד'. לעניין זה ייחשב ניסיון של חברה אשר נרכשה על ידי המציע.
  ו. הכנסותיו  בשנתים האחרונות 2009-2010 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  1.5 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪.
  ח. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 10.1.12 בשעה 12:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.