23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים

מכרז מספר: 109/2011
מועד פרסום: 12/12/2011
מועד אחרון להגשה: 10/1/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 109/2011
למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעוניינת להתקשר עם ספק או שניים המסוגל/ים, לספק למכבי שירותי מיון ואבחון עובדים.
 2. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 12.12.11 עד ליום 21.12.11 בתמורה לתשלום סך של 1,000 ₪ באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 3. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.
  הפניות תעשנה עד ליום 27.12.11, וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני: mahat_s@mac.org.il. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע במועד זה לא  תענינה.
  על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון: 5143643- 03. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
  תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 4.1.12.
 4. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות כמפורט במפרט, נספח א'.
 5. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.
 6. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב -2 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים.
 7. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
  מכבי  רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
  מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך להתקשר עם ספק אחד או עם שני ספקים, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי.
 8. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על עמותת קרן מכבי.        
 9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 10. על המציע להיות מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. בעל נסיון מוכח של חמש שנים לפחות (2010 - 2006) שקדמו ליום פרסום המכרז, בבחינות מיון ואבחון עובדים. 
  ד. ביצע  4,000 בחינות מיון בממוצע בשנה לפחות, ב-3 השנים האחרונות (2010 - 2008).
  ה. חוות הדעת שלו כוללות הערכה כמותית במונחים של תשיעוניות.
  ו. מעסיק באופן קבוע עובדים שכירים בעלי כישורים כמפורט להלן: לפחות 10 פסיכולוגים הרשומים בפנקס הפסיכולוגים, מתוכם לפחות 5 בעלי מומחיות בתחום הפסיכולוגיה החברתית/תעסוקתית/קלינית.
  ז. מקיים באופן סדיר תהליכי תיקוף ובקרה על מערכות המיון.
  ח. בחזקתו מערכת ממוחשבת לבחינות מיון ראשוני להפעלתה במתקני מכבי.
  ט. בחזקתו, מערכת ממוחשבת לבחינות אמינות המהוות חלק מיום האבחון.
  י. בעל מערכת ממוחשבת המתעדת תוצאות בחינות המיון המאפשרת הפקת נתונים במדיה מגנטית לפי דרישה ובחתכים שונים.
  יא. בעל פריסה ארצית ב- 3 ערים לפחות באזור מרכז, צפון ודרום.
  יב. בעל מערכת מבחנים נפרדת למיון לתפקידים בכירים (תפקידי הנהלה), לפחות בסניף אחד במרכז הארץ.
  יג. צירף כתב ערבות בנקאית אוטונומית.
  יד. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 11. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!)  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז פומבי 109/2011, למתן שירותי מיון ואבחון עובדים", לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14.
 12. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 10.1.12, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
  אין לשלוח את ההצעות בדואר אלא להמציאן באופן אישי או באמצעות שליח.
  להצעה יש לצרף את כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז.
 13. תנאי המכרז הם אלו הקבועים במסמכי המכרז בלבד ואין באמור במודעה זו כדי לגרוע מכך. בכל מקרה של סתירה - יגבר האמור במסמכי המכרז.
 14. מסמך אמות והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
 15. ניתן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.