29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת שירותי תחזוקה לציוד פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והתפתחות הילד במכוני מכבי

מכרז מספר: 110/2011
מועד פרסום: 12/12/2011
מועד אחרון להגשה: 12/1/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 110/2011
לאספקת שירותי תחזוקה לציוד פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והתפתחות הילד במכוני מכבי

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי שירותי אחזקה מתוכננת, אחזקת שבר וביקורת לציוד במכוני: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והתפתחות הילד של מכבי בכל רחבי הארץ.
 2. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש החל מיום 12.12.11 עד ליום 22.12.11, את מסמכי המכרז בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, בסך של  1,000  ש"ח (שלא יוחזר), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 3. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.
  הפניות תעשנה עד ליום 29.12.11 וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני: mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון: 03-5143643. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע לא  תענינה.
  על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
  תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 5.1.12.
 4. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם להגדרת השירות, הציוד ותנאים כמפורט במפרט, נספח א'.
 5. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.
 6. ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת (ובסה"כ 6 שנים), בתנאים זהים.
 7. ההצעה הינה סופית. לא יתקיים מו"מ.
 8. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. כחלק מבדיקת האיכות, מכבי תהא רשאית לערוך פיילוט של טיפול אחזקה שנתית בשלושה מכונים, הספק שידרש לעשות כן יקבל תשלום על כך בהתאם להצעתו. במסגרת הפיילוט, טיפול האחזקה יבוצע בתוך חודש ימים מהודעת מכבי.
 10. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 11. על המציע להיות מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי בעצמו, שירותי אחזקה לציוד במכוני מכבי, כמוגדר במסמכי המכרז.
  ד. הכנסותיו בשנים האחרונות (2009-2010) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהן משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  500,000 ₪ לשנה לפחות.
  ה. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת שירותי תחזוקה לציוד כמוגדר במכרז, למוסד רפואי.
  ו. עומדים לרשותו לפחות 3 אנשי שירות, בעלי רכב צמוד לכל איש שירות, המספקים שירותי אחזקה לציוד בפריסה ארצית.
  ז. המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  ח. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
 12. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!)  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז מס' 110/2011, לאספקת שירותי תחזוקה לציוד פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והתפתחות הילד במכוני מכבי" לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14.
 13. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה', ה-12.1.12, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
  אין לשלוח את ההצעות בדואר אלא להמציאן באופן אישי או באמצעות שליח.
  להצעה יש לצרף את כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז.
 14. תנאי המכרז הם אלו הקבועים במסמכי המכרז בלבד ואין באמור במודעה זו כדי לגרוע מכך. בכל מקרה של סתירה - יגבר האמור במסמכי המכרז.
 15. מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
 16.  ניתן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.