19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

לייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של שילוט חוץ

מכרז מספר: 118/2011
מועד פרסום: 11/1/2012
מועד אחרון להגשה: 13/2/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
טופס הצעת מחיר (יפתח בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מספר 118/2011
לייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של שילוט חוץ

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה לייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של שילוט חוץ.
 2. ההתקשרות עם עד שני ספקים המסוגל/ים לתכנן, ליצר, לספק, להתקין ולתחזק למכבי שילוט חוץ חדש וכ-400 שלטי חוץ קיימים (דגם מכבי ישן) מסוגים שונים, לכל יחידות מכבי, ברחבי הארץ.
 3. היה וייבחר יותר מספק אחד, תהא מכבי רשאית לפצל את העבודה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת בתנאים זהים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.
 5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 11.1.12 ועד ליום 22.1.12, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
 6. כנס ספקים ייערך ביום א', ה- 29.1.2012, בשעה 13:00, במשרדי מכבי שירותי בריאות, היכל הסיטי, ברחוב המרד 27, תל אביב, קומה 14. נפגשים בכניסה לבנין היכל הסיטי. ההשתתפות בכנס ספקים מותנית בהצגת קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. הסברים נוספים, במידה וידרשו, יינתנו בכנס הספקים.
  השתתפות בכנס הספקים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בכנס הספקים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.
  לא תותר השתתפות בכנס הספקים למי שלא רכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב במודעה זו!
 7. מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן עד למועד שנקבע במסמכי המכרז, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה, לפני או אחרי הסיור, לגברת שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, באמצעות דואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il, או בפקס מספר  07-32132087, או בע"פ  במהלך הכנס. (על המציע מוטלת החובה לוודא את הגעת הפנייה בטלפון מספר: 03-5143643).
  ניתן להפנות שאלות עד ליום 1.2.12 שעה 12.00.
  התשובות לשאלות תינתנה במהלך הכנס עצמו ו/או עד ליום 9.2.12.
  על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 8. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של שילוט חוץ.
 10. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם במסמכי המכרז, אם ירצו בכך.
 11. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 12. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. בעל ניסיון מוכח במשך חמש השנים שקדמו לפרסום המכרז, בייצור, אספקה, התקנה ואחזקת פריטי שילוט חוץ (ניתן להיעזר בקבלני משנה לצורך שינוע, התקנה והדפסת הפילם ובתנאי שלקבלני המשנה קיים ניסיון מוכח של חמש שנים).
  ד. עומדת לרשות המציע היכולת ההנדסית, מחשובית ואמצעי היצור לביצוע פריסה  תלת מימדית של סמל מכבי גוף קמור בשלושה מישורים ( דפנות + חזית + גב ).
  ה. בעל היקף מכירות שנתי של ייצור, התקנה ואחזקת שילוט חוץ בסכום של לפחות 2 מיליון ₪ (כולל מע"מ) לשנה בשנים 2009 ו- 2010.
  ו. בעל יכולת לייצר, לספק, להתקין ולתחזק את דגמי השילוט הכלולים במפרט, נספח א' למסמכי מכרז בהיקף שיידרש במסגרת הכמויות שאופיינו ובטופס ההצעה, נספח ג' ולכל יחידות מכבי בכל הארץ (כולל יו"ש ורמת הגולן), לפחות לכ-200 אתרים בארץ.
  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪.
  ח. השתתף בכנס ספקים.
  ט. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 13. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 14. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה- 13.2.12 בשעה 12:00.
 15. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 16. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.