15 דצמבר 2017 כ"ז כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת שרותי הסעת צוות רפואי לטיפולי בית באזור חיפה

מכרז מספר: 115/2011
מועד פרסום: 15/1/2012
מועד אחרון להגשה: 14/2/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז מס' 115/2011,
לאספקת שרותי הסעת צוות רפואי לטיפולי בית באזור חיפה

 
 1. מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק המסוגל, לספק למכבי שרותי הסעת צוות רפואי לטיפולי בית באזור חיפה.
 2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות שרותי הסעה כולל המתנה, בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות וכמפורט במסמכי המכרז. 
 3. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.
 4. ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב -4 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים.
 5. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 15.1.2012 עד ליום 26.1.2012, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  250 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00, או אצל  איציק סויסה, מנהל המרכז הרפואי, במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב הרצל, מס' 73, חיפה, בימים א'-ה', בין השעות 8:00-14:00.
 6. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 31.1.2012 וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא  תענינה. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
 7. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 9.2.2012.
 8. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. רשאי להגיש הצעה ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי את השירות הנדרש בעצמו, ו/או באמצעות קבלן /ני משנה/אחר/ים.
  ג. מנהל ספרים כדין.
  ד. בעל צי של לפחות 20 מוניות מתוכן 10 מוניות זמינות בכל עת להסעת עובדי מכבי בשעות הבוקר בין השעות:  07:30-14:00 ו-2 מוניות זמינות בין השעות 14:00-19:00.
  ה. בעל נסיון של שנתיים לפחות בשנים 2010-2011 בהסעות.
  ו. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 5,000 ₪.
  ז. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  ח. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל.
 10. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה- 14.2.2012, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.