16 ינואר 2018 כ"ט טבת תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת שירותי תחזוקה לציוד רפואי קטן בסניפי מכבי

מכרז מספר: 102/2012
מועד פרסום: 21/2/2012
מועד אחרון להגשה: 3/4/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 2012/ 102
לאספקת שירותי תחזוקה לציוד רפואי קטן בסניפי מכבי

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי שירותי אחזקה מתוכננת, שבר וביקורת לציוד רפואי קטן בסניפי מכבי בכל רחבי הארץ.
 2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם להגדרת השירות, הציוד ותנאים כמפורט במפרט, נספח א'. 
 3. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.
 4. ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. אופציות ראשונה ושנייה בתנאים זהים, אופציה שלישית  בתנאים זהים ובהסכמה הדדית. 
 5. המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש החל מיום 21.2.12 עד ליום 1.3.12, את מסמכי המכרז בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, בסך של 500 ש"ח (שלא יוחזר), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.  
 6. כנס ספקים ייערך ביום א', ה- 11.3.12, במשרדי מכבי שירותי בריאות, רחוב קויפמן 4, בית שרבט, קומה C2. ההשתתפות בכנס הספקים מותנית בהצגת קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. הסברים נוספים, במידה וידרשו,  יינתנו בכנס הספקים הקבלנים.
  השתתפות בכנס הספקים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בכנס הספקים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף. לא תותר השתתפות בכנס הספקים למי שלא רכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב במודעה זו! מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן עד למועד שנקבע במסמכי המכרז, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה, לפני או אחרי הכנס, לגברת שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, באמצעות דואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il, או בפקס מספר  03-7952501, או בע"פ  במהלך הכנס.  (על המציע מוטלת החובה לוודא את הגעת הפנייה בטלפון מספר: 03-5143643). ניתן להפנות שאלות עד ליום 18.3.12, שעה 12.00. התשובות לשאלות תינתנה במהלך הכנס עצמו ו/או עד ליום 29.3.12. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות. המציע לא יוכל להציג שאלות נוספות לאחר המועד שנקבע. כל הסבר ו/או הנחיה ו/או תשובה שנמסרו  בע"פ אינם מחייבים. רק תשובות בכתב שיועברו באמצעות  ועדת המכרזים של מכבי מחייבות. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם להגדרת השירות, הציוד ותנאים כמפורט במפרט, נספח א'. 
 7. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.
 8. ההצעה הינה סופית. לא יתקיים מו"מ.
 9. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. כחלק מבדיקת האיכות, מכבי תהא רשאית לערוך פיילוט של טיפול אחזקה שנתית בשלושה סניפים, הספק שיידרש לעשות כן יקבל תשלום על כך בהתאם להצעתו. פיילוט כאמור יסתיים תוך חודש מהודעת מכבי
 11. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 12. על המציע להיות מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ו/או באמצעות קבלני משנה שירותי אחזקה  לציוד רפואי קטן בסניפי מכבי, כמוגדר במסמכי המכרז.
  ד. הכנסותיו בשנים האחרונות (2009-2010) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  800,000 ₪ לשנה לפחות.
  ה. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת שירותי תחזוקה לציוד רפואי לקופות חולים, או בתי חולים.
  ו.  מסוגל ליתן השירות בפריסה ארצית.
  ז. עומדים לרשותו לפחות 3 אנשי שירות, המספקים שירותי אחזקה לציוד ובעלי רכב צמוד לכל איש שירות.
  ח. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 25,000 ₪.
  ט. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל.
 13. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!)  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז מס' 102/2012, לאספקת שירותי אחזקה מתוכננת, שבר וביקורת לציוד רפואי קטן בסניפי מכבי" לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14. 
 14. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג', ה- 3.4.12 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! אין לשלוח את ההצעות בדואר אלא להמציאן באופן אישי או באמצעות שליח. להצעה יש לצרף את כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז.
 15. תנאי המכרז הם אלו הקבועים במסמכי המכרז בלבד ואין באמור במודעה זו כדי לגרוע מכך. בכל מקרה של סתירה - יגבר האמור במסמכי המכרז.
 16. מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
 17. ניתן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.