18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות בתחום האנדוקרינולוגיה

מכרז מספר: 101/2012
מועד פרסום: 28/2/2012
מועד אחרון להגשה: 2/4/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 2012/ 101
לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות בתחום האנדוקרינולוגיה

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן-"מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד עד שניים המסוגל/ים, לספק למכבי מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות בתחום האנדוקרינולוגיה.
 2. תקופת ההתקשרות לחמש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לאחת משתי האפשרויות שלהלן לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי:
  א. לחמש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת - אם המכשירים לא יוחלפו ו/או אם מכבי תרכוש אותם.
  ב. לתקופה נוספת בת חמש שנים.
 3. אם המכשירים יוחלפו המכשירים יתחברו למערכת האוטומציה אשר נבחרה על ידי מכבי- מתוצרת LABOTIX.
 4. על המכשירים המוצעים לספק מענה לכמות הבדיקות הקיימות כיום והצפוייה ב-10 השנים הבאות תוך הנחת קצב גידול שנתי של 5%.
 5. מערך הבדיקות של מכבי מבוסס על המעבדה המרכזית ברחובות (להלן- "מגה לאב") ועל המוקדים המבצעים חלק מהבדיקות המפורטות .על הפתרון המוצע לתת מענה לכל מערך בדיקות על בסיס אותם ריאגנטים.
 6. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 7. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מכבי רשאית לפצל את הזכייה לפי קבוצות הבדיקה המפורטות במפרט. לכל קבוצה ייבחר ספק אחד. אפשרי שספק אחד ייבחר לשתי הקבוצות. למען הסר ספק יובהר, כי קבוצות 2 ו -2א מהוות קבוצה אחת.
 8. ניתן להגיש הצעות לקבוצת בדיקות אחת או יותר. למכבי שמורה הזכות להחריג בדיקה/בדיקות מקבוצה משיקולים מקצועיים.
 9. באם המכשיר המוצע הינו מכשיר פתוח המאפשר הטענת ריאגנטים מיצרן אחר, למכבי שמורה הזכות להשתמש בריאגנטים אחרים על פי שיקול דעתה.
 10. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 28.2.12 עד יום 7.3.12, תמורת תשלום של 5,000 ₪ (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00.
 11. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 15.3.12 באמצעות ד"א mahat_s@mac.org.il על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03.
  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה.
 12. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 26.3.12. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 13. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות בתחום האנדוקרינולוגיה.
 14. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 15. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי הדרוש לביצוע הבדיקות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  ד. למכשיר המוצע על ידו ולריאגנטים אישור ה-FDAו/או CE או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGAו/או רשויות הבריאות ביפן.
  ה. בידיו אישור מיצרן המכשיר המוצע והריאגנטים כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ו. הכנסותיו בשנתיים האחרונות 2009-2010 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 5 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ז. הינו בעל נסיון מוכח בישראל, של 3 שנים לפחות, באספקת מכשור וריאגנטים בתחום הדיאגנוסטיקה המעבדתית וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ח. המכשור מהתוצרת המוצעת בדגם המוצע או בדגם דומה פעיל ומבצע את כל הבדיקות הנדרשות לקבוצה המוצעת בארץ ו/או במעבדות מקובלות בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה - לפחות 3 שנים.
  ט. למכשיר המוצע יכולת חיבור למערכת האוטומציה אשר נבחרה על ידי מכבי-מערכת תוצרת Labotix ולמגבלות הפיסיות הקיימות.
  י. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 500,000 ₪.
  יא. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  יב. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל.
 16. לדרישת מכבי המציע יעמיד ללא תשלום, את המכשיר/ים המוצע/ים על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 30 יום מדרישת מכבי לספקם לתקופה של חודש ימים. המציע יספק גם את כל הריאגנטים (משתי אצוות שונות),הבקרים והמתכלים הדרושים לביצוע האבלואציה ללא תשלום. האבלואציה תבוצע במגה לאב על פי פרוטוקול המקובל במעבדה והיא תכלול ביצוע כ- 500 דגימות לכל בדיקה והטענת יום עבודה בתמהיל השגרתי של המעבדה ועוד דגימות מיוחדות לפי השיקול המקצועי של צוות המעבדה וכולל הרצה של בקרת איכות פנימית במשך מס' ימים. למען הסר ספק קיום אבלאוציה נתון לשיקול דעתה של מכבי.
 17. ההתקשרות עם המועמד לזכייה תצא לפועל בהתמלא, בין היתר, שלושת התנאים הבאים:
  א. קיום אבלאוציה מוצלחת, ככל שזו נדרשת לדעת מכבי.
  ב. למכבי שמורה הזכות לנהל מו"מ בכל שלב משלבי המכרז.
  ג. עמידת הספק בדרישות הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי ככל שרלבנטיות.
 18. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז, ועל גבי מדיה מגנטית- נספח ג'1. כל הגליונות הרלבנטים למציע בנספח ג'1 יודפסו ויחתמו על ידי המציע - חתימה וחותמת בכל עמוד. הגיליונות החתומים מהווים חלק מנספח ג'. במקרה של סתירה בין נספח ג' לנספח ג'1, יקבע האמור בנספח ג'.
 19. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 20. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', 2.4.12 בשעה 12:00.
 21. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 22. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.