23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת ציוד משרדי ומשקי למכבי שירותי בריאות

 
מכרז מספר: 111/2004
מועד פרסום: 22/7/2004
מועד אחרון להגשה: 30/8/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 111/2004, לאספקת ציוד משרדי ומשקי למכבי שירותי בריאות

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעות לאספקת ציוד משרדי ומשקי למכבי שירותי בריאות.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, עד ליום 22.8.04, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 5,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל':03-5143643).
3. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה הגב' שרה מחט. הפניות תעשנה עד ליום 22.8.04.
תשובות לשאלות תנתנה בכתב עד ליום 25.8.04, והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבחור בחלק מההצעה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לאספקת ציוד משרדי למכבי שירותי בריאות.
6. מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הקבלן לחלק ממסמכי החוזה.
7. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. בעל ניסיון מוכח במשך שלוש השנים האחרונות לפחות, באספקת פריטי ציוד משרדי בקביעות, למוסדות ציבוריים ו/או חברות גדולות המעסיקות לפחות 1,000 עובדים.
ג. ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976.
ד. בעל היקף מכירות של לפחות 2 מיליון ₪ לשנה אצל לקוח אחד לפחות, בכל אחת משלוש השנים האחרונות לפחות.
ה. בעל היקף מכירות שנתי של ציוד משרדי בשנת 2003 בסכום של לפחות 20 מיליון ₪.
ו. ביכולתו לספק את כל פרטי הציוד המשרדי והמשקי הכלולים במחירון הפריטים (נספח ב'), בהיקף שידרש במסגרת הכמויות שאופיינו ולכל יחידות מכבי בכל הארץ, לפחות 200 אתרים בארץ, שהם כ-313 לקוחות מכבי, כמפורט בנספח ד' ואתרים נוספים, אם וכאשר יתווספו מעת לעת ע"י מכבי.
ז. בעל יכולת הפצה ארצית מוכחת, לרבות באמצעות קבלן משנה.
ח. אשר לו מערכת ממוחשבת של חשבון לקוח, תקציב לקוח, מחירון ייחודי, ומערכת מידע מרכזית מתקדמת, אשר יכולה לספק דו"חות במדיה מגנטית.
ט. אשר לו מחסן או מחסנים פעילים בשטח כולל של לפחות 1,500 מ"ר.
י. בידיו כל האישורים ברי תוקף.
יא. ימציא ערבות בנקאית לזכות מכבי, על סך 250,000 ש"ח, הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז.
יב. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי ובידיו קבלה המעידה על כך.
8.  המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, לרבות הדיסקט המצורף למכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, החל מיום ד', ה- 25.8.04, בימים א'-ה', בין השעות  10:00-15:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', ה- 30.8.04, שעה 12:00.
9.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.