21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת מדרסים מוכנים ומערכות מדידה והתאמה בסיוע מחשב

מכרז מספר: 107/2012
מועד פרסום: 26/3/2012
מועד אחרון להגשה: 3/5/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל מס' 107/2012
לאספקת מדרסים מוכנים ומערכות מדידה והתאמה בסיוע מחשב

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעוניינת להתקשר עם ספק אחד (1) המסוגל לספק מדרסים מוכנים וכן מערכת מדידה והתאמה ממוחשבת להתאמת מדרסים (להלן: "מערכות המדידה וההתאמה").
 2. אומדן הכמות השנתית של המדרסים המוכנים הינו כ-30,000. אומדן זה הינו הערכה בלבד, מכבי אינה מחויבת לכמות זו או לכמות כלשהיא.
 3. ככל שניפוק המדרסים המוכנים למבוטחים ייעשה על-ידי מכבי, הדבר ייעשה אך ורק באתרי מכבי ו/או במתקנים חיצוניים שאינם מופעלים על-ידי מכבי, אשר ייבחרו על ידה, בפריסה גאוגרפית. על אף האמור לעיל, מובהר, כי מכבי תאפשר למבוטחיה לרכוש מדרסים בכל מקום מכירה בארץ, ובמקרה כאמור תשתתף מכבי בעלות הרכישה בסכום מוגדר מראש כנגד קבלה עבור הרכישה. למציע אין ולא תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר עם רכישת מדרסים על-ידי מבוטחי מכבי מספקים אחרים כאמור.
 4. מערכות המדידה וההתאמה יוצבו על-ידי הזוכה במכרז, בכל אתר של מכבי ובכל מתקן חיצוני שאינו מופעל על-ידי מכבי אותו תאשר מכבי. מערכות המדידה וההתאמה תהיינה בבעלות הזוכה במכרז ובאחריותו הבלעדית. הכמות המוערכת של מספר המערכות הנדרשות הינו כ-70, בפריסה ארצית.
 5. ההתקשרות היא לתקופה של שלש (3) שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי (2) תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים. 
 6. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 7. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.   
 9. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 26.3.12, עד ליום 5.4.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 10. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 19.4.12 וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע לעיל תענינה. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 30.4.12.
 11. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. יבואן/יצרן של מדרסים מוכנים ושל מערכות מדידה והתאמה בסיוע מחשב של מדרסים.
  ד. למדרסים המוכנים המוצעים על ידו יש את  אישור ה-CE ו/או ה-FDA ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ה. בידיו אישור מהיצרן, כי הוא נציגו המורשה בארץ. באם המציע אינו נציגו הישיר המורשה של היצרן, בידו אישור מהיצרן או מנציגו המורשה של היצרן בארץ.
  ו. באפשרות המציע לספק את כל מגוון המדרסים המוכנים ואת מערכות המדידה וההתאמה, המוגדרים על ידי מכבי, בפריסה ארצית. 
  ז. המדרסים המוכנים מהתוצרת אותה מציע המציע נמכרים לפחות שנתיים בישראל ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה ו/או ביפן ו/או בקנדה ו/או באוסטרליה.
  ח. בשנת 2011 נמכרו במצטבר לפחות 10,000 (עשרת אלפים) יחידות של המדרסים המוכנים מהתוצרת המוצעת, בישראל ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה ו/או ביפן ו/או בקנדה ו/או באוסטרליה. באם למוצרים אישור FDA, תנאי הכמות אינו תקף.
  ט. הכנסות המציע ממכירת מדרסים (מוכנים ו/או לא מוכנים) בשנתיים האחרונות (2009-2010) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהן משתקפות בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 300,000 ₪ (שלש מאות אלף ש"ח) לשנה לפחות.
  י. המציע ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪ עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  יא. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים–  הצעתו תיפסל. 
 12. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה', ה- 3.5.12 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 13. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג' ונספח ג'1 לאחר חתימתם, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט על-פי הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
 14. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 15. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.