19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת אביזרי מדף אורתופדיים

מכרז מספר: 105/2012
מועד פרסום: 26/3/2012
מועד אחרון להגשה: 3/5/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל מס' 105/2012,

לאספקת אביזרי מדף אורתופדיים

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעונינת להתקשר עם עד שני (2) ספקים, לכל רמת איכות, המסוגלים לספק אביזרי מדף אורתופדיים.
 2. אומדן הכמות השנתית של אביזרי המדף האורתופדיים הינו כ-50,000. אומדן זה הינו הערכה בלבד, מכבי אינה מחויבת לכמות זו או לכמות כלשהיא.
 3. בכפוף לאישור משרד הבריאות, אביזרי המדף האורתופדיים ינופקו למבוטחים אך ורק על-ידי מכבי, באתרי מכבי ו/או במתקנים חיצוניים שאינם מופעלים על-ידי מכבי, אשר ייבחרו על ידה, בפריסה גאוגרפית.
  אם וככל שמסיבה כלשהי לא יינתן אישור משרד הבריאות כאמור, תאפשר מכבי למבוטחיה לרכוש את אביזרי המדף האורתופדיים בכל מקום מכירה בארץ, ובמקרה כאמור תשתתף מכבי בעלות הרכישה בסכום מוגדר מראש כנגד קבלה עבור הרכישה. למציע אין ולא תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר עם רכישת האביזרים על-ידי מבוטחי מכבי מספקים אחרים כאמור.
 4. אביזרי המדף האורתופדיים אשר יוצעו, יסווגו על-ידי ועדת מומחים מטעם מכבי, בהתאם לתכונותיהם, לרמות איכות: עילית/ביניים/בסיס. רמות האיכות ישמשו להשוואה בין ההצעות כמפורט במסמכי המכרז. לכל רמת איכות ייבחרו עד שני (2) ספקים. אפשרי שספק ייבחר ליותר מרמה אחת. מכבי שומרת על הזכות לוותר על אחת מרמות האיכות בחלק מהמוצרים או בכולם. בחירה של יותר מספק אחד לרמה תיבחן, רק באם שילובו מאפשר הפחתת עלויות על סל המוצרים ב-15% (חמישה עשר אחוזים) לפחות אל מול אי שילובו.
 5. המציעים רשאים להציע אביזרי מדף אורתופדיים ממספר יצרנים.
 6. המציעים יציעו עד שלושה (3) פריטים לכל סוג אביזר מדף אורתופדי (מתוך ה-25).
 7. ההתקשרות היא לתקופה של שלש (3) שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי (2) תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
 8. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תימצאנה המתאימות ביותר.
 9. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך להתקשר עם ספק אחד לאספקת כל המוצרים, או עם מספר ספקים, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי.
 11. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין כל אחד מהמציעים הזוכים יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.
 12. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 26.3.12, עד ליום 5.4.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 13. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 19.4.12 וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע לעיל תענינה. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 30.4.12.
 14. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. יבואן/יצרן של אביזרי מדף אורתופדיים.
  ד. לאביזרי המדף האורתופדיים המוצעים על ידו יש את אישור ה-CE ו/או ה-FDA ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ה. בידיו אישור מהיצרן, כי הוא נציגו המורשה בארץ. באם המציע אינו נציגו הישיר המורשה של היצרן, בידו אישור מהיצרן או מנציגו המורשה של היצרן בארץ.
  ו. מסוגל לספק את כל 25 האביזרים האורתופדיים המוגדרים על ידי מכבי, ובפריסה ארצית.
  ז. אביזרי המדף האורתופדיים מהתוצרת אותה מציע המציע נמכרים לפחות שנתיים בישראל ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה ו/או ביפן ו/או בקנדה ו/או באוסטרליה.
  ח. בשנת 2011 נמכרו במצטבר אביזרי מדף אורתופדיים לפחות 10,000 (עשרת אלפים) יחידות מהתוצרת המוצעת בישראל ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה ו/או ביפן ו/או בקנדה ו/או באוסטרליה. באם למוצרים אישורFDA , תנאי הכמות אינו תקף.
  ט. הכנסות המציע ממכירת אביזרי מדף אורתופדיים ו/או מוצרים רפואיים למשתמש סופי בשנתיים האחרונות (2009-2010) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהן משתקפות בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1,000,000 ₪ (מיליון ש"ח) לשנה לפחות.
  י. המציע ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪ (מאה אלף ש"ח).
  יא. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  יב. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 15. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תיפסל.
 16. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה', ה- 3.5.12 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 17. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג' ונספח ג'1 לאחר חתימתם, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט על-פי הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
 18. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 19. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.