02 יולי 2022 ג' תמוז תשפ"ב

הודעה על שינויים בתכניות שירותי הבריאות הנוספים "מגן כסף"-"מגן זהב"

איחוד תכניות "מגן כסף" ו"מגן זהב"

במשך עשרות שנים התקיימו במכבי שתי תכניות של שירותי בריאות נוספים - "מגן כסף" ו"מגן זהב". ברובד הגבוה, "מגן זהב", ישנם כיסויים רחבים ונוספים על אלה הקיימים ב"מגן כסף". 86% ממבוטחי מכבי הינם חברים בתכניות לשירותי הבריאות הנוספים.
 
במהלך השנים מרבית המבוטחים הצטרפו ל"מגן זהב". בשל מיעוט החברים שנותר ב"מגן כסף" ובשל הרצון להעניק את מיטב הזכויות למבוטחינו תיסגר תכנית "מגן כסף" למצטרפים חדשים ביום 1.5.12. שתי התכניות יאוחדו לתכנית אחת - "מגן זהב".
המבוטחים בתכנית "מגן כסף" יוכלו לבחור להישאר בה, או לבחור לשדרג ולהצטרף ל"מגן זהב" בכל עת.
התכנית תמשיך להתנהל כקבוצה סגורה וזכותם של המבוטחים שיבחרו להישאר בתכנית ולקבל השירותים הכלולים בה לא תיפגע.
 
המבוטחים בתכנית "מגן זהב" אינם מושפעים משינוי זה.
מי שיבקש לעבור מתכנית "מגן זהב" אל "מגן כסף" יוכל לעשות זאת עד ליום 31.7.12.
לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לעבור מתכנית "מגן זהב" לתכנית "מגן כסף". ההצטרפות אל "מגן זהב" תימשך ללא שינוי על פי הכללים המפורטים בתקנון שירותי הבריאות הנוספים.
למבוטחים בתכנית "מגן כסף" בלבד - החל מיום 1.5.12 יעודכנו דמי החבר וההשתתפויות העצמיות בניתוחים פרטיים בהסכם.
רשימת ההשתתפויות העצמיות המעודכנת לניתוחים פרטיים בהסכם תפורסם בסניפי מכבי, במוקד 'מכבי ללא הפסקה' בטלפון 1-700-70-70-70 או 3555* ובאתר מכבי באינטרנט.
  
יצוין כי ההסבר לעיל מהווה תיאור כללי בלבד של השינויים בתכנית, ואין להסתמך עליו כמשקף במדויק את הזכויות המופיעות בתכנית. הנוסח המחייב לצורך מימוש הזכויות הוא נוסח התקנון כמופיע להלן ועל החבר לקוראו בעיון, ככל שברצונו לעמוד על מהות השינוי לכל מטרה או צורך.
 

נוסח השינויים בתקנון "מגן כסף":

בוצעו שינויים טכניים בתקנון "מגן זהב" המאוחד עם "מגן כסף" - הוסרו האזכורים לגבי תכנית "מגן כסף", שעבורה קיים תקנון נפרד.
 1. סעיף 1 - תנאים למתן שירותי בריאות נוספים
  1.3. המועד האחרון בו ניתן יהיה להצטרף כחבר לתכנית "מגן כסף" הוא 1.5.12.
  1.4. החל מיום שלאחר המועד האמור בסעיף 1.3 שלעיל (להלן: "התאריך הקובע") תכנית "מגן זהב" הינה התכנית היחידה אליה יכול חבר מכבי להצטרף, על פי הכללים המפורטים בתקנון זה.
  תקנון "מגן זהב" קיים בנפרד ובנוסף לתקנון זה וניתן לראותו באתר האינטרנט של מכבי ולקבלו בסניפי מכבי.
  1.5. החל מהתאריך הקובע תכנית "מגן כסף" תתקיים רק עבור מי שהצטרף אליה עד (כולל) יום 30.4.12.
  1.6. החל מהתאריך הקובע לא ניתן יהיה להצטרף לתכנית "מגן כסף".
 2. סעיף 2.24 - "תקופת המתנה" ו/או "תקופת אכשרה"
  תקופה רצופה, הנקובה בכל אחד מסעיפי תקנון זה, המתחילה לגבי כל חבר במועד הצטרפותו החל מהראשון לחודש ההצטרפות ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל סעיף, אלא אם צוין אחרת. תקופת ההמתנה תחול לגבי כל חבר פעם אחת. חבר "מגן כסף" שהצטרף לתכנית עד ליום 30.4.12 ועד לאותו יום או לאחריו הצטרף לתכנית "מגן זהב" תשמרנה כל זכויותיו ב"מגן כסף" כל עוד לא הסתיימה תקופת ההמתנה שהוא חייב בה לפי תכנית "מגן זהב". ואולם, ממועד סיום תקופת ההמתנה הארוכה ביותר שבתכנית "מגן זהב" הוא יחשב חבר "מגן זהב" בלבד, וחברותו בתכנית "מגן כסף" תפקע. חדלה חברותו של חבר כאמור בתכנית "מגן זהב" בטרם חלפה תקופת ההמתנה הארוכה ביותר, תחדל מאותו מועד גם חברותו בתכנית "מגן כסף".
  החבר לא יהיה זכאי לקבל שירותים רפואיים ו/או לקבל החזר כספי ו/או השתתפות כספית במהלך תקופת ההמתנה ו/או במועד הקודם למועד הצטרפותו.
  על אף האמור לעיל יחולו ההוראות הבאות:
  2.24.1 תינוק שנולד להורים, אשר במועד לידתו מי מהוריו הינו חבר בתכנית שב"ן ("מגן כסף" או "מגן זהב"), וצורף לתכנית "מגן כסף" עד ליום 30.4.12, כשמועד זה חל בתוך שישה חודשים מיום לידתו, יהיה פטור מתקופת המתנה, ובתנאי שצירופו ותאריך תחילת גביית דמי החבר יעשה רטרואקטיבית מיום לידתו. ואולם, תינוק כאמור שלא צורף לתכנית "מגן כסף" עד ליום 30.4.12 ניתן יהיה לצרפו לתכנית "מגן זהב" בתוך שישה חודשים מיום לידתו בפטור מתקופת ההמתנה הנהוגה בתכנית "מגן זהב", ובתנאי שצירופו ותאריך תחילת גביית דמי החבר ייעשה רטרואקטיבית מיום לידתו.
  2.24.2 חייל אשר הצטרף ל"מגן כסף" עד ליום 30.4.12 ומועד זה חל בתוך שישה חודשים ממועד שחרורו משירות חובה ו/ או שירות קבע בצה"ל יהיה פטור מתקופת המתנה, ובתנאי שחברותו תהיה בתוקף מהמועד בו נרשם כחבר או חזר להיות חבר במכבי, ובלבד שחברותו וכן תאריך תחילת גביית דמי החבר יהיו רטרואקטיביים מהמועד בו נרשם כחבר או חזר להיות חבר בקופה.
  חייל שלא הצטרף ל"מגן כסף" עד ליום 30.4.12 יהיה זכאי להצטרף ל"מגן זהב" בתוך שישה חודשים ממועד שחרורו משירות חובה ו/ או שירות קבע בצה"ל בפטור מתקופת ההמתנה הנהוגה בתכנית "מגן זהב", ובלבד שחברותו וכן תאריך תחילת גביית דמי החבר יהיו רטרואקטיביים מהמועד בו נרשם כחבר או חזר להיות חבר בקופה.
  2.24.3 רישום חבר השב"ן שנאסר או נעצר לתקופה העולה על שנה, ואשר נגרע בשל כך ממצבת המבוטחים של מכבי ואשר עוד טרם מאסרו או מעצרו השלים את תקופת ההמתנה הנדרשת מכוח תקנון זה, כולה או חלקה, ושילם את דמי החבר כסדרם עד ליום מאסרו/מעצרו, יהיה פטור עם שחרורו מתקופת ההמתנה שהשלים, בגין אותו שירות, ובתנאי:
  1. אם הצטרף עד ליום 30.4.12 לתכנית "מגן כסף" ומועד זה חל תוך 3 חודשים ממועד שחרורו יחול הפטור מתקופת המתנה ב"מגן כסף", ותאריך תחילת גביית דמי החבר ייעשה רטרואקטיבית מיום שחרורו.
  2. אם לא הצטרף עד ליום 30.4.12 לתכנית "מגן כסף" יהיה זכאי להצטרף תוך 3 חודשים ממועד שחרורו לתכנית "מגן זהב" בפטור מתקופות ההמתנה הנהוגות ב"מגן זהב", ותאריך תחילת גביית דמי החבר ייעשה רטרואקטיבית מיום שחרורו.
  2.24.4 מבוטח שעבר מקופת חולים אחרת שבה היה עמית בתכנית לשירותי בריאות נוספים (שב"ן), והצטרף לשב"ן "מגן כסף" עד ליום 30.4.12 ומועד זה חל תוך 90 יום מהמועד שבו נרשם כחבר במכבי, יהיה פטור מתקופת אכשרה ב"מגן כסף" כמשך תקופת חברותו בשב"ן של הקופה ממנה עבר, לרבות תקופת ההמתנה שעבר במסגרת אותה תכנית.
  מבוטח שעבר מקופת חולים אחרת שבה היה עמית בתכנית לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) ולא הצטרף לשב"ן "מגן כסף" עד ליום 30.4.12 רשאי להצטרף לתכנית "מגן זהב" תוך 90 יום מהמועד שבו נרשם כחבר במכבי בפטור מתקופת האכשרה הנהוגה ב"מגן זהב" שמשכו כמשך תקופת חברותו בשב"ן של הקופה ממנה עבר, לרבות תקופת ההמתנה שעבר במסגרת אותה תכנית.
  הפטור יחול ביחס לזכויות בתכנית "מגן כסף" ו/או "מגן זהב" בהתאם לרובד התכנית בה היה העמית חבר בקופת החולים ממנה עבר.
 3. סעיף 3.1 - תחילת וסיום זכאות
  3.1.1 הצטרפות החבר לתכנית "שירותי הבריאות הנוספים" מתחילה במועד החתימה על טופס ההרשמה; החל מיום 1.5.12 לא ניתן להצטרף לתכנית "מגן כסף".
  למידע נוסף בנדון ניתן לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה בטל. 1-700-50-53-53 או 3555* או לסניפי מכבי.
  השינויים אושרו כחוק על ידי משרד הבריאות.
 

בברכת בריאות שלמה,
שירותי הבריאות הנוספים
מכבי שירותי בריאות