11 דצמבר 2017 כ"ג כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות ויטמין D

מכרז מספר: 108/2012
מועד פרסום: 16/4/2012
מועד אחרון להגשה: 15/5/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל מס' 108/2012,

לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות ויטמין D

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות ויטמין D
 2. תקופת ההתקשרות לחמש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לאחת משתי האפשרויות שלהלן לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי:
  א. לחמש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת - אם המכשירים לא יוחלפו ו/או אם מכבי תרכוש אותם.
  ב. לתקופה נוספת בת חמש שנים - אם המכשירים יוחלפו.
 3. על המכשירים המוצעים לספק מענה לכמות הבדיקות הקיימות כיום והצפוייה ב-10 השנים הבאות תוך הנחת קצב גידול שנתי של 5%.
 4. מערך הבדיקות של מכבי מבוסס על המעבדה המרכזית ברחובות (להלן: "מגה לאב").
 5. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות מכשירים, ריאגנטים וכל הנדרש לביצוע הבדיקות , בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט.
 6. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 7. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
 8. לדרישת מכבי המציע יעמיד, ללא תשלום, את המכשיר/ים המוצע/ים על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 30 יום מדרישת מכבי לספקם לתקופה של חודש ימים. המציע יספק גם את כל הריאגנטים (משתי אצוות שונות), הבקרים והמתכלים הדרושים לביצוע האבלואציה ללא תשלום. האבלואציה תבוצע במגה לאב על פי פרוטוקול המקובל במעבדה, והיא תכלול ביצוע כ- 1000 דגימות והטענת יום עבודה בתמהיל השגרתי של המעבדה ועוד דגימות מיוחדות לפי השיקול המקצועי של צוות המעבדה, וכולל הרצה של בקרת איכות פנימית במשך מס' ימים. למען הסר ספק קיום אבלאוציה נתון לשיקול דעתה של מכבי.
 9. ההתקשרות עם המועמד לזכייה תצא לפועל בהתמלא, בין היתר, שלושת התנאים הבאים:
  א. קיום אבלאוציה מוצלחת, ככל שזו נדרשת לדעת מכבי.
  ב. למכבי שמורה הזכות לנהל משא ומתן בכל שלב משלבי המכרז.
  ג. עמידת הספק בדרישות הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי, ככל שרלבנטיות.
 10. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  ג. למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ד. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ה. מנהל ספרים כדין.
  ו. הכנסותיו בשנים האחרונות (2009-2010) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 3 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ז. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת מכשור וריאגנטים בתחום הדיאגנוסטיקה המעבדתית וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ח. המכשור מהתוצרת המוצעת בדגם המוצע או בדגם דומה פעיל ומבצע את הבדיקות נשוא המכרז בארץ ו/או במעבדות מקובלות בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה - לפחות 3 שנים.
  ט. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.
  י. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  יא. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים הצעתו תפסל.
 11. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 16.4.12 עד ליום 24.4.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000 ש"ח(שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 12. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 1.5.12, וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע לעיל לא תענינה. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
 13. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 9.5.12.
 14. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע בחתימה וחותמת. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 15. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ג', 15.5.12 בשעה 12:00.
 16. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 17. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.