21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות HBA1C

מכרז מספר: 104/2012
מועד פרסום: 16/4/2012
מועד אחרון להגשה: 15/5/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף מס' 104/2012,

לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות HBA1C

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן-"מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות HBA1C.
 2. תקופת ההתקשרות לשלש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לאחת משתי האפשרויות שלהלן לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי:
  א. לשתי אופציות בנות שנתיים כל אחת - אם המכשירים לא יוחלפו ו/או אם מכבי תרכוש אותם.
  ב. לתקופה נוספת בת שלש שנים - אם המכשירים יוחלפו.
 3. על הפתרון המוצע לספק מענה לכמות הבדיקות הקיימות כיום והצפוייה ב-10 השנים הבאות תוך הנחת קצב גידול שנתי של 5%, כמפורט בטופס ההצעה.
 4. מערך הבדיקות של מכבי מבוסס על המעבדה המרכזית ברחובות (להלן- "מגה לאב").
 5. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות לבדיקות כמפורט במפרט.
 6. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 7. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. לדרישת מכבי המציע יעמיד ללא תשלום, את המכשיר/ים המוצע/ים על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 30 יום מדרישת מכבי לספקם לתקופה של חודש ימים. המציע יספק גם את כל הריאגנטים (משתי אצוות שונות), הבקרים והמתכלים הדרושים לביצוע האבלואציה ללא תשלום. האבלואציה תבוצע במגה לאב על פי פרוטוקול המקובל במעבדה והיא תכלול ביצוע כ- 1000 דגימות לכל בדיקה והטענת יום עבודה בתמהיל השגרתי של המעבדה ועוד דגימות מיוחדות לפי השיקול המקצועי של צוות המעבדה וכולל הרצה של בקרת איכות פנימית במשך מס' ימים. למען הסר ספק קיום אבלאוציה נתון לשיקול דעתה של מכבי.
 9. ההתקשרות עם המועמד לזכייה תצא לפועל בהתמלא, בין היתר, שני התנאים הבאים:
  א. קיום אבלאוציה מוצלחת, ככל שזו נדרשת לדעת מכבי.
  ב. למכבי שמורה הזכות לנהל משא ומתן בכל שלב משלבי המכרז.
 10. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי הדרוש לביצוע הבדיקות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  ד. למכשיר המוצע על ידו ולריאגנטים אישור ה-FDA ו/או CE או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשויות הבריאות ביפן.
  ה. בידיו אישור מיצרן המכשיר המוצע והריאגנטים כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ו. הכנסותיו בשנתיים האחרונות 2009-2010 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ז. הינו בעל נסיון מוכח של לפחות שלוש שנים בישראל, באספקת מכשור וריאגנטים בתחום הדיאגנוסטיקה המעבדתית וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ח. המכשור מהתוצרת המוצעת בדגם המוצע או בדגם דומה פעיל ומבצע את כל הבדיקות הנדרשות בארץ ו/או במעבדות מקובלות בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה - לפחות 3 שנים.
  ט. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ש"ח.
  י. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  יא. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל.
 11. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 16.4.12 עד ליום 24.4.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 2,000 ₪ (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 12. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 1.5.12, וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע לעיל לא תענינה. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
 13. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 9.5.12.
 14. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע בחתימה וחותמת. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 15. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ג', 15.5.12 בשעה 12:00.
 16. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 17. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.