22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת שקיות פוליאתילן לבתי מרקחת של מכבי

מכרז מספר: 106/2012
מועד פרסום: 1/5/2012
מועד אחרון להגשה: 12/6/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל מס' 2012/ 106
לאספקת שקיות פוליאתילן לבתי מרקחת של מכבי

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי שקיות פוליאתילן לבתי מרקחת של מכבי על פי המפרט.
 2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במסמכי המכרז. 
 3. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.
 4. ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת אחת  בת שנה, בתנאים זהים.
 5. ההצעה סופית, לא ינוהל מו"מ.
 6. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ו/או באמצעות  קבלן משנה את המוצרים נשוא המכרז.
  ד. הכנסותיו  בשנתיים האחרונות (2009-2010) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 500,000 ₪  לשנה לפחות.
  ה. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת שקיות פוליאתילן מודפסות וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ו. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 25,000 ₪.
  ז. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  ח. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל.
 8. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 1.5.2012 עד ליום 9.5.2012, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 500 ₪ (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, ת"א, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 9. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז.  נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 21.5.2012, וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני  mahat_s@mac.org.il  על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון  5143643- 03. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע לעיל לא תענינה. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום  4.6.2012
 10. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע בחתימה וחותמת. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 12.6.2012, בשעה 12:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.