16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת דפיברילטורים מושתלים למבוטחי מכבי

מכרז מספר: 111/2012
מועד פרסום: 21/5/2012
מועד אחרון להגשה: 9/7/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז ממוכן מתפתח מס' 111/2012
לאספקת דפיברילטורים מושתלים למבוטחי מכבי

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספקים המסוגלים, לספק למכבי דפיברילטורים מושתלים למבוטחי מכבי.
 2. המכרז יבוצע ב-2 שלבים:
  2.1 שלב א' -
  - הגשת הצעה מלאה למכרז, כולל הצעת מחיר, לתיבת מכרזים אלקטרונית, ובמקביל הגשת כתב הערבות לתיבת המכרזים הפיזית.
  - בדיקת ההצעה
  - אישור ספקים לשלב ב' ו/או בחירת זוכים.
  הערה: בהגשת הצעה לשלב א' מביע המציע הסכמתו להשתתף בשלב ב' של המכרז, היה ויתקיים.
  2.2 שלב ב' – ביצוע תיחור דינמי על גבי מערכת יעודית (מערכת ECT) בין המציעים שעלו לשלב זה, לפי שיקול דעתה ובחירתה של מכבי.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
 4. המציע בעל ההצעה המיטבית יזכה בלפחות- 60% נתח כמותי מהפעילות השנתית של מכבי בהשתלות ראשוניות בתחום. המציע בעל ההצעה השנייה בטיבה יזכה בלפחות 20% מההשתלות הראשוניות יתרת של עד 20% מפעילות ההשתלות הראשוניות תתפלג בין יתר המציעים . למען הסר ספק, מכבי רשאית שלא להתקשר עם כל המציעים. באם להצעה מסויימת אין את מספר ההשתלות המתחייב בתנאי המוקדם בסעיף 4.1.10 והיא תיבחר, היא לא תוכל לזכות כהצעה מיטבית או שניה בטיבה.
 5. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 6. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. יצרן או שבידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ג. מנהל ספרים כדין.
  ד. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  ה. הדפיברילטורים המושתלים המוצעים על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ו. למערכות המוצעת על ידו אחריות כוללת, כהגדרתה במכרז, של לפחות 5 שנים.
  ז. המערכות מהתוצרת המוצעות על ידו נמכרו בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה בכמות מצטברת של לפחות 500 יח' בין השנים 2009-2011.
  ח. הכנסותיו בשנים 2010-2011, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 5 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ט. הינו בעל נסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות (2010-2011), באספקת דפיברילטורים מושתלים וכל השירותים הכרוכים בכך, או שעומד לרשותו צוות מיומן, בעל נסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות (2010-2011), המסוגל לתמוך בפעולת ההשתלה.
  י. הדפיברילטורים מהתוצרת המוצעת נמכרו בישראל בשנתיים האחרונות (2010-2011) בהיקף של לפחות 100 יחידות. באם לא עומד בתנאי זה, אך עומד ביתר התנאים, יוכל להשתתף אך לא להיבחר כהצעה הראשונה או השנייה בטיבה.
  יא. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.
  יב. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל (למעט כאמור בסיפא של סעיף י. לעיל).
 8. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 21.5.12 עד ליום 6.6.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 3,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 9. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 14.6.12, וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il . פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע לעיל לא תענינה.
 10. המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים האלקטרונית (שלב א') הינו עד יום 9.7.12 עד השעה 12:00. יובהר, כי את ערבות ההגשה, יש להגיש במשרדי מכבי שירותי בריאות, אצל הגב' שרה מחט, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, לתיבת המכרזים הפיזית עד יום 9.7.12 בשעה 12:00.
 11. שלב ב' - ההליך התחרותי הדינמי - בכפוף להחלטת ועדת המכרזים לקיים את שלב ב' במכרז, המציעים שעלו לשלב זה ישתתפו , בהליך תחרותי מקוון דינמי בשיטת "המכרז האנגלי", בהתבסס על מתן הצעות מחיר משופרות/ הנחות מעבר להצעת המחיר אותה הגיש כל מציע בשלב א'.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.