16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת שרותי הסעת עובדים במחוז דרום

מכרז מספר: 110/2012
מועד פרסום: 21/5/2012
מועד אחרון להגשה: 12/6/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז מס' 110/2012,
לאספקת שרותי הסעת עובדים במחוז דרום

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים, לספק למכבי שירותי הסעת צוות עובדים בעצמם, ו/או באמצעות קבלן /ני משנה/אחר/ים. 
 2. ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב -4 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים .
 3. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 21.5.12 עד ליום 31.5.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  250 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00, או אצל  הגב' טלי מרציאנו, במשרדי מכבי שירותי בריאות, מחלקת לוגיסטיקה בינוי ונכסים, ברחוב התקווה 4, באר שבע, קריית הממשלה – קומה 2, טל': 08-6267444, בימים א'-ה', בין השעות 8:00-14:00.
 4. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז עד ליום 6.6.12 וזאת בכתב בלבד, לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות  דואר אלקטרוני: mahat_s@mac.org.il.
 5. רשאי להגיש הצעה ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי את השירות הנדרש בעצמו, ו/או באמצעות קבלן /ני משנה/אחר/ים.
  ג. מנהל ספרים כדין.
  ד. בעל צי של לפחות 10 כלי רכב המסוגלים כל אחד להסיע לפחות 10 עובדים ו-5 מוניות המסוגלות להסיע כל אחת לפחות 4 עובדים.
  ה. כלי הרכב שברשות המציע יהיו ממוזגים ומשנת ייצור 2007 לפחות.
  ו. בעל נסיון של שנתיים לפחות בשנים 2010-2011 בהסעות.
  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 5,000 ₪.
  ח. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  ט. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל
 6. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג', ה- 12.6.12, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 7. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.