16 ינואר 2018 כ"ט טבת תשע"ח

ארכיון מכרזים

למתן שירות של ביקור רופא בבית חבר מכבי

מכרז מספר: 109/2012
מועד פרסום: 29/5/2012
מועד אחרון להגשה: 26/6/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל מס' 109/2012,
למתן שירות של ביקור רופא בבית חבר מכבי

 
 1. מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר, עם חברה אחת למתן שירות ביקורי רופא, אצל חבריה כמפורט במכרז זה.
 2. ההתקשרות הינה לתקופה של שנה, עם אופציה, למכבי בלבד, להארכתה לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי.
 3. מכבי פונה ומבקשת בזה להגיש לה הצעות מתאימות למתן השירות של ביקור אצל המבוטח כאמור בפריסה ארצית. למען הסר ספק יובהר, כי השירות יינתן לכל חברי מכבי, בכל מקום בו הם שוהים, לרבות שטחי יו"ש.
 4. על המציע לתת את השירות של ביקור בית בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה.
 5. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 29.5.12 עד ליום 7.6.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 2,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות: 10:00-14:00.
 6. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז עד ליום 7.6.12 וזאת בכתב בלבד, לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני: mahat_s@mac.org.il.
 7. על המציע להיות מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים –
  א. היות המציע תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. הרופאים אשר יעניקו מטעם המציע את השירות נשוא המכרז, הינם:
  • בעלי רשיון ישראלי בר תוקף לעסוק ברפואה בישראל.
  • בוגרי קורס החייאה בתוקף לפי הנחית משרד הבריאות, כדוגמת קורס ACLS או קורס ברמה מקבילה, מהשנתיים האחרונות 2010-2011.
  • שולטים בשפה העברית ברמה טובה.
  • מחוסנים בחיסון נגד צהבת נגיפית מסוג B ועברו בדיקת סקר לשחפת
  • קשורים עימו ישירות ולא באמצעות קבלני משנה
  ג. הכנסותיו בשנתיים האחרונות 2010-2011 לפי כללי חשבונאות
  מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 10 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ד. בעל היקף פעילות של 3000 ביקורים בשנה.
  ה. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, במתן שירות של ביקורי בית נשוא המכרז, והכל ברציפות אצל גורם מוסדי אחד, אשר לו לפחות 3,000 איש הזכאים לקבלת שירות זה.
  ו. המנהל הרפואי של המציע הינו רופא בעל תעודת מומחה כרופא פנימי, משפחה או ילדים ונסיון מוכח של חמש שנים לפחות, בעבודה בקופת חולים או בבית חולים כללי בישראל.
  ז. מנהל ספרים כדין.
  ח. בעל מוקד טלפוני מאויש כל ימות השנה, 24 שעות ביממה כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וחג למעט יום כיפור.
  ט. בעל אישור משרד העבודה לגבי היותו 'מפעל חיוני', כנדרש על פי חוק עבודה בשעת חירום, התשכ"ז – 1967, או מצוי בהליך לקבלת האישורים, ומתחייב להשיגם בתוך חצי שנה ממועד הגשת ההצעה.
  י. צרף כתב ערבות בנקאית על סך של 50,000 ש"ח.
  יא. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים הצעתו תפסל.
 8. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 26.6.12, בשעה 12:00.
 9. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 10. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 11. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.