16 ינואר 2018 כ"ט טבת תשע"ח

ארכיון מכרזים

שירותי אחסון ואספקת מוצרים למתקני מכבי

מכרז מספר: 113/2012
מועד פרסום: 30/5/2012
מועד אחרון להגשה: 2/7/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל מס' 113/2012,
שירותי אחסון ואספקת מוצרים למתקני מכבי

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק שירותי אחסון ואספקת מוצרים למתקני מכבי.
 2. ההתקשרות היא לתקופה של 7 שנים. 3 חודשים ראשונים של אספקת המוצרים ליחידות הקצה מהווים תקופת ניסיון בהן יבוצע פיילוט במחוז אחד. 
 3. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, בתנאים זהים.  
 4. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי שרותים לוגיסטיים לאחסון ואספקת מוצרים כהגדרתם במכרז ליח' הקצה של מכבי בפריסה ארצית.
  ד. ברשותו מתקן מתאים לאחסון, ליקוט והפצה של מוצרים כהגדרתם במכרז.
  ה. בעל רישיון עסק כחוק להפעלת בית מסחר לתרופות.
  ו. עומד בדרישות פקודת הרוקחים 1981- לגבי הגדרת בית מסחר וניהולו בידי רוקח אחראי ובדרישות תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס"ז 2008  (תיקון 2010), כאמור במסמך מטעם הרוקח המחוזי במחוז בו פועל בית המסחר המאשר את פעילותו כבית מסחר לתרופות ו/או מסמך מטעם הרוקח המחוזי במחוז בו פועל בית המסחר המאשר מנוי רוקח אחראי לבית המסחר לתרופות.
  ז. מקיים מערך הפצה מתקדם בתנאים נאותים על פי עקרונות ה- GDPׁ Distribution Practices) (Good כמוגדר בתקנות הרוקחים התשס"ט 2008, כולל תרופות בקירור, אשר עמד בביקורת של אחת מחברות התרופות הבינלאומיות המוכרות בישראל. 
  ח. בית המסחר יעמוד בדרישות תנאי ייצור נאותים GMP ויהיה מאושר לעסוק בפעילויות של תווי ואריזה מחדש.
  ט. בעל אישור מפעל חיוני ממשרד התמ"ת.
  י. הכנסותיו בשנים 2010-2011 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  8 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
  יא. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, במתן שרותים לוגיסטים לאספקת מוצרים בתחום התכשירים הכולל הזמנה, קליטה, אחסון, קבלת הזמנות, ליקוט והפצה וכל השירותים הכרוכים בכך.
  יב. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל במתן השירותים לפחות ל- 1,200 יח' קצה בפריסה ארצית בממוצע חודשי.
  יג. ברשותו מערכת גיבוי הזנת חשמל בהפסקת חשמל (גנראטור) לכל מערך הקירור והניהול.
  יד. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000  ₪.
  טו. השתתף בכנס ספקים, ביום 12.6.12.
  טז. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  יז. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל. 
 5. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 30.5.12 עד ליום 10.6.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  3,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות:  10:00-  14:00.
 6. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז עד ליום 17.6.12 וזאת בכתב בלבד, לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות  דואר אלקטרוני: mahat_s@mac.org.il.       
 7. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', 2.7.12, בשעה 12:00.
 8. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 9. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.