22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת מסתם אאורטלי בשיטת TAVI למבוטחי מכבי

 
מכרז מספר: 115/2012
מועד פרסום: 04/06/2012
מועד אחרון להגשה: 9/7/2012
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 
 

פירוט:

מכרז פומבי מספר 115/2012
לאספקת מסתם אאורטלי בשיטת TAVI למבוטחי מכבי

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספקים המסוגלים, לספק למכבי מסתמים אאורטלים בשיטת TAVI למבוטחי מכבי.
2. ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים.
3. המציע בעל ההצעה המיטבית יזכה בלפחות- 80% נתח כמותי מהפעילות השנתית של מכבי בהשתלות ראשוניות בתחום. יתרה של עד 20% מפעילות ההשתלות הראשוניות תתפלג בין יתר המציעים. למען הסר ספק, מכבי רשאית שלא להתקשר עם כל המציעים.
4. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
5. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחול על אסותא מרכזים רפואיים בע"מ אם תרצה בכך.
6. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 4.6.12 עד ליום 14.6.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 3,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות: 10:00-14:00.
7. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז עד ליום 21.6.12 וזאת בכתב בלבד, לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני:mahat_s@mac.org.il.
8. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
א. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
ג. מנהל ספרים כדין.
ד. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
ה. למסתמים המוצעים על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
ו. הכנסותיו בשנים 2010-2011, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם
משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 5 מיליון ₪ לשנה לפחות.
ז. הינו בעל נסיון מוכח בישראל בשנה האחרונה לפחות (2011) באספקת לפחות 30 מסתמים אאורטלים בשיטת TAVI וכל השירותים הכרוכים בכך, ועומד לרשותו צוות מיומן, בעל נסיון מוכח בישראל בשנה האחרונה האחרונה (2011), המסוגל לתמוך בפעולת ההשתלה.
ח. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 200,000 ₪.
ט. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
9. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה-9.7.12, בשעה 12:00.
הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
10. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
11. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.