21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע

 
מכרז מספר: 118/2012
מועד פרסום: 04/06/2012
מועד אחרון להגשה: 9/7/2012
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 
 

פירוט:

מכרז פומבי מספר 118/2012
לאספקת מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע


1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע לבתי מרקחת ברחבי הארץ, לשימוש חברי מכבי.
מובהר בזאת, כי בכוונת מכבי להתקשר עם ספק/ים נוסף/ים בהסכם נפרד לאספקת מדי לחץ דם המתחברים לטלפון חכם / מחשב טבלט.
2. ההתקשרות הינה לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה אחת נוספת בת שנתיים, בתנאים זהים.
3. ניתן להציע עד 2 דגמים. מכבי רשאית לבחור במספר יצרנים ודגמים של ספק כהצעות זוכות. בחירת ספק אינה מחייבת בחירה של כל היצרנים והדגמים שהוצעו על ידו.
4. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
5. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 4.6.12 עד ליום 14.6.12,  בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח'  המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות:  10:00-14:00.
6. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז עד ליום 21.6.12 וזאת בכתב בלבד, לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות  דואר אלקטרוני: mahat_s@mac.org.il.
7. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
א. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. למוצר המוצע על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
ג. בידיו אישור מהיצרן או מנציגו המורשה בארץ כי הוא מורשה לשווק המוצרים  בארץ.
ד. מנהל ספרים כדין.
ה. הכנסותיו בשנים האחרונות (2010-2011) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון ₪ (1,000,000 שקלים חדשים) לשנה לפחות.
ו. הספק הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנה לפחות, באספקת ציוד רפואי, וכל השירותים הכרוכים בכך.
ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
ח. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
ט. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
8. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות:
 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה-9.7.12, בשעה 12:00.
 הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
9. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.