16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת חדר שיקוף וצילום

מכרז מספר: 114/2012
מועד פרסום: 10/6/2012
מועד אחרון להגשה: 28/6/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל מס' 114/2012,

לאספקת חדר שיקוף וצילום

 
 1. מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי חדר שיקוף וצילום. 
 2. ההתקשרות היא לרכש חדר שיקוף וצילום אחד בשנת 2012 ושירותי תחזוקה לתקופה של 3 שנים עם אופציה למכבי להארכת תקופת התחזוקה לעד 7 שנים נוספות. 
 3. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 4. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי חדר שיקוף וצילום לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, שירותי תמיכה מרחוק ותיקונים נדרשים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  ד. למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ה. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ו. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2010-2011) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
  ז. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של חמש שנים לפחות, באספקה ותחזוקת חדרי שיקוף ו/או צילום וכל השירותים הכרוכים בכך, או שהינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באספקת ציוד רפואי למשתמש מקצועי ושברשותו לפחות שני טכנאים בעלי ניסיון של 5 לפחות בתחום חדרי השיקוף ו/או צילום והמוסמכים על ידי היצרן בהתקנת ותחזוקת חדרי שיקוף וצילום .
  ח. קיים בארץ לפחות חדר שיקוף ו/או צילום אחד פעיל מהתוצרת המוצעת. וניתן להתרשם מחדר מותקן מהדגם המוצע  כשהוא עובד בישראל ו/או ארה"ב ו/או קנדה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה.
  ט. ליצרן המערכות ותק של לפחות 10 שנים ביצור חדרי שיקוף ו/או צילום ולפחות 20 חדרי צילום ו/או שיקוף מתוצרתו מותקנים בישראל ו/או ארה"ב ו/או קנדה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה.
  י. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של  50,000 ₪.
  יא. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  יב. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
 5. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 10.6.12 עד ליום 17.6.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000 ₪ (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 6. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז.  נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 19.6.12, וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני  mahat_s@mac.org.il.
 7. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום  25.6.12
 8. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 28.6.12, בשעה 12:00.
 9. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.