19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

מכרז למכירת זכויות בעלות ביחידה ברחוב ברנר 13א' תל אביב גוש 6933 חלקה 80/3

 
מכרז מספר: 122/2012
מועד פרסום: 05/07/2012
מועד אחרון להגשה: 16/8/2012
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 
 

פירוט:

מכרז פומבי מספר 122/2012
למכירת זכויות בעלות ביחידה ברחוב ברנר 13א' תל אביב גוש 6933 חלקה 80/3

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה" או "מכבי") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת זכויותיה יחידה עורפית [קומת קרקע] בשטח רשום של 44.00 מ"ר המצויה בבנין ברחוב ברנר 13א' תל אביב הידועה כגוש 6933 חלקה 80/3.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 5.7.12 ועד ליום 23.7.12, תמורת תשלום של 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט או מי שימונה במקומה לעניין זה (טלפון:
  03-5143643), והכל בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 14:00.
 3. ניתן להציג שאלות בכתב, עד לא יאוחר מיום 31.7.12 תשובות לשאלות תינתנה בכתב עד ליום 6.8.12.
 4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית למכור את הזכויות בנכס הנ"ל באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לא למכור אותן כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. רשאי להשתתף במכרז מי שיתקיימו בו התנאים הבאים:
  א. המציע במכרז זה נדרש כי סכום הצעתו לא יפחת ממחיר המינימום של 700,000 ₪. סכום זה הינו סכום מינימום ויחשב ככולל מע"מ, אם וככל שיחול. מובהר בזאת, כי לא תתקבלה הצעות אשר סכומן יפחת ממחיר המינימום והן תיפסלנה על הסף.
  ב. המציע צירף ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 70,000 ₪.
  ג. אם המציע עוסק מורשה המנהל ספרים כדין, יצרף אישור ניהול ספרים.
  ד. המציע רכש את מסמכי המכרז ישירות מהמזמינה ובידו קבלה המעידה על כך.
  ה. המציע סייר בנכס.

  עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.

 6. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בפרק המנהלה שבמסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' מחט, החל מיום 6.8.12 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ה' ה- 16.8.12 בשעה 12:00.
 7. הזכויות בנכס יימכרו כשהנכס כמתואר לעיל במצבו כפי שהוא היום (AS IS) ובכפוף לאמור בהסכם הרכישה המצורף למסמכי המכרז. על המציע לבדוק באמצעות מומחים מקצועיים לדבר מטעמו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, מצב רישום הזכויות, זכויות הבניה, מידת התאמת הבנוי בפועל להיתר הבניה, שטחו וגבולותיו וכד', לרבות בלשכת רישום המקרקעין, הרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לנכס הנ"ל והזכויות בו.
 8. סיור בנכס ייערך בתיאום מראש וכמפורט במסמכי המכרז.
 9. המזמינה לא תשלם דמי תיווך.
 10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.