18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

בינוי מכון פיזיותרפיה במרכז האולימפי, תל אביב

 
מכרז מספר: 117/2012
מועד פרסום: 17/07/2012
מועד אחרון להגשה: 15/8/2012
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 
 

פירוט:

מכרז פומבי מספר 117/2012
בינוי מכון פיזיותרפיה במרכז האולימפי, תל אביב

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות לבינוי מכון פיזיותרפיה במרכז האולימפי, תל אביב.
 2. כל המעוניין במכרז זכאי לקבל, תמורת תשלום של 1500 ש"ח (כולל מע"מ), בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר בשום מקרה, את מסמכי המכרז, החל מיום 17.7.12, ועד ליום  26.7.12, בימים א' – ה', בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגברת שרה מחט, Mahat_s@mac.org.il רכזת ועדת המכרזים או כל מי שימונה במקומה לצורך זה ( טלפון:03-5143643).
 3. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

  א. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה  ג'-2  לפחות.

  ב. בידיו תצהיר העשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.

  ג. בידיו אישור רו"ח על הכנסות המציע לפי כללי חשבונאות מקובלים בדו"חות הכספיים של המציע, בשלוש השנים 2011 – 2009, בהיקף של לפחות ארבעה מיליון ש"ח לכל שנה.

  ד. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והתקנות והצווים לפיו.

  ה. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 2011. 31.12. כמו כן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז, כשדו"ח המידע יהיה מעודכן  לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.

  אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות המבוקרים כאמור לעיל, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.

  ו. בנה לפחות שלושה פרויקטים, במהלך חמש השנים האחרונות (2007-2011). יש להמציא רשימה  הכוללת פירוט של סוג העבודה שההיקף הכספי או הכמותי של כ"א מהן שווה למחצית ההיקף כאמור של העבודה במכרז, יעוד המבנה וגודלו והמעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, גמר ומערכות למבני משרדים/מרפאות/ מבני ציבור, וכן רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל. נתונים אלה ירשמו ע"י המציע בטבלה המופיעה במסגרת הצעת הקבלן, נספח א'-2.

  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 150,000 (מאה וחמישים אלף) ש"ח, בהתאם לאמור בסעיף 7  להלן.

  ח. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל  ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.

  ט. השתתף בסיור קבלנים.

  סיור קבלנים ייערך ביום  ה', ה-26.7.12 בשעה 15:00 במרכז האולימפי ברחוב שטרית 6, תל אביב. נפגשים בכניסה למרכז האולימפי. 

  השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.

  לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב במודעה זו

  י. באם המציע הינו חברה בע"מ, בידיו  אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
 4. מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן לפני סיור הקבלנים, או במהלכו, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב, לפני הסיור, לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, באמצעות דואר אלקטרוני Mahat_s@MAC.ORG.IL, או בע"פ במהלך הסיור.
  (על המציע מוטלת החובה לוודא את הגעת הפניה בטלפון מס': 03-5143643), ניתן להפנות שאלות בכתב עד ליום 2.8.12.  
  התשובות לשאלות תינתנה במהלך הסיור עצמו. פרוטוקול מסיור קבלנים ותשובות לשאלות יימסרו עד ליום 6.8.12.
  על המציע לציין בעת פנייתו את מס' הפקסימיליה ו/או כתובת דוא"ל, אליו תישלחנה התשובות.
 5. ההצעה תוגש לגב' שרה מחט, במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר) ברחוב המרד 27, תל אביב, קומה 14, החל מיום 6.8.12 בימי א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ד' ה- 15.8.12 בשעה 12:00.
  מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
 6. ניתן לעיין במסמכי מכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 7. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.