17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

למכירת זכויות ברחוב ברנר וברחוב בלפור בתל אביב - עדכון מועדים

 
מכרז מספר: 119/2012
מועד פרסום: 29/07/2012
מועד אחרון להגשה: 02/09/2012
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל מס' 119/2012
למכירת זכויות ברחוב ברנר וברחוב בלפור בתל אביב  - עדכון מועדים


 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה" או "מכבי") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת זכויותיה במקרקעין הגובלים (הצמודים זה לזה), הידועים כגוש 6933 חלקה 90 המצויים ברחוב ברנר 10 וכן המקרקעין הידועים כגוש 6933 חלקה 107 המצויים ברחוב בלפור 7 בת"א (להלן: הנכס").
  על חלקה 90 בנוי מבנה המיועד לשימור ב' ועל חלקה 107 בנוי מבנה והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש עד ליום 22.8.12, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט או מי שימונה במקומה לעניין זה (טל': 5143643 - 03), והכל בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 14:00.
 3. ניתן להציג שאלות בכתב, עד לא יאוחר מיום 23.8.12 תשובות לשאלות תינתנה בכתב עד ליום 28.8.12.
 4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית למכור את הזכויות בנכס באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לא למכור אותו כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. רשאי להגיש הצעה מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים שלהלן:
  א. צירף ערבות בנקאית אוטונומית להצעתו על סך של 3 מיליון ₪.
  ב. אם המציע עוסק מורשה המנהל ספרים כדין, יצרף אישור ניהול ספרים.
  ג. המציע סייר בנכס כמפורט במסמכי המכרז.
  ד. רכש את מסמכי המכרז ישירות מהמזמינה ובידו קבלה המעידה על כך.
            עמידת המציע בכל אחד מהתנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה.
            מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.
 6. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בפרק המנהלה שבמסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' מחט, החל מיום 29.8.12 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ג' ה- 2.9.12 בשעה 12:00.
 7. הזכויות בנכס יימכרו כשהנכס במצבו (AS IS) וכאמור בהסכם המכר המצורף למסמכי המכרז. על המציע לבדוק באמצעות מומחים מקצועיים מטעמו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, מצב רישום הזכויות, זכויות הבניה, מידת התאמת הבנוי בפועל להיתרי הבניה, שטחו וגבולותיו וכד', לרבות בלשכת רישום המקרקעין, הרשות המקומית, הועדה לתכנון ולבניה, הרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לרישום הנכס הנ"ל והזכויות בו.
 8. סיור בנכסים ייערך בתיאום מראש וכמפורט במסמכי המכרז. 
 9. המזמינה לא תשלם דמי תיווך.
 10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.