18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

מכרז פומבי רגיל מס' 133/2012 לביטוח אחריות מקצועית רפואית –מכבי שירותי בריאות

 
מכרז מספר: 133/2012
מועד פרסום: 20/11/2012
מועד אחרון להגשה: 16/12/12
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (יפתח בדפדפן נפרד)  
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 133/2012,

לביטוח אחריות מקצועית רפואית –מכבי שירותי בריאות

 

 1. מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם חברת ביטוח לרכישת פוליסת  ביטוח לכיסוי אחריות מקצועית רפואית עבור קבוצת מכבי (לא כולל בית חולים אסותא).
 2. הפוליסה שתערך ע"י המציע, והתנאים הנלווים אליה, בהתאם לתנאי הפוליסה נספח א' למסמכי המכרז, תראה כפוליסה שנוסחה ע"י המבטח, לכל דבר ועניין. .
 3. לא תתקבל הצעה שתסטה מהאמור בפוליסה.
 4. דמי הביטוח ותקופת הביטוח המוצעת יהוו את הפרמטר הנבחן והמשווה בין ההצעות.
 5. תקופת הביטוח לפחות שלוש שנים שתחילתה ביום 1.2.2013. ניתן להציע הארכת תקופת הביטוח בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. לכל הארכה של שנה נוספת מעבר לשלוש שנים, ינתן יתרון.
 6. הכיסוי הביטוחי יערך על בסיס יום קרות האירוע או לחילופין, על בסיס יום הגשת התביעה עם תקופת דיווח מוארכת אוטומטית שאינה כפופה לתשלום פרמיה נוספת (1) של 10 שנים; (2) במקרה של קטין - של 10 שנים מיום הגיעו לגיל 18;

  הכיסוי הביטוחי יהא בגבולות אחריות בסכום השווה ל- 20 (עשרים) מיליון ש"ח למקרה; ובסכום מצטבר השווה ל- 80 (שמונים) מיליון ש"ח לכל שנת ביטוח.
 7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 8. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. רשאית להגיש הצעה אך ורק חברת ביטוח אשר תענה על כל הדרישות שלהלן:

  א. בידה אישור בר תוקף על ניהול ספרים כדין ורישום ברשויות המס.

  ב. בידה אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענפי ביטוח חבויות מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר.

  ג. הינה בעלת ניסיון מוכח של שלוש שנים (2009-2011) בביטוח אחריות מקצועית רפואית ללקוחות גדולים המשלמים פרמיה שנתית של 20 מיליון ₪ לשנה לפוליסה לפחות.

  ד. דרכשה את מסמכי המכרז ממכבי, ובידה קבלה המעידה על כך.
 10. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 20.11.12 ועד ליום 27.11.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 10,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. 
 11. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.

  הפניות תעשנה עד ליום 4.12.12, וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני: mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון מס': 03-5143643.

  על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
 12. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי מספר 133/2012",  לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14.

  ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 16.12.12, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!