17 דצמבר 2017 כ"ט כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת חומרי חשמל

מכרז מספר: 124/2012
מועד פרסום: 8/8/2012
מועד אחרון להגשה: 16/8/2012
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל מס' 124/2012,

לאספקת חומרי חשמל 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעונינת להתקשר עם אחד עד ארבעה  ספקים לאספקת חומרי חשמל  לכ-260 אתרים בפריסה ארצית בחמשת מחוזותיה.
 2. מחוזות מכבי ואתרי החלוקה הם: דרום כ-40, ירושלים ושפלה כ-80, מרכז כולל מטה מכבי ואילת כ-40, שרון כ-40, צפון כ-60.
  למען הסר ספק יובהר, כי  המוצרים למחוז המרכז ולמחוז השרון יספקו ע"י ספק אחד.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם, בתנאים זהים.
 4. מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך להתקשר עם ספק אחד או עד 4 ספקים לאספקת כל המוצרים, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי.
 5. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן, אם ירצו בכך.
 6. ההצעה סופית, לא יערך מו"מ נוסף. 
 7. רשאי להשתתף רק מי שמתקיימים בו התנאים הבאים:
  א. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי בעצמו, את המוצרים נשוא המכרז. את השינוע ניתן לספק באמצעות קבלן משנה.
  ג. מורשה על ידי יצרני המוצרים ו/או על ידי נציגיהם למכור המוצרים בארץ.
  ד. מנהל ספרים כדין.
  ה. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2010-1011) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו (לפני מע"מ), הן:
  למגיש למחוז צפון: 650,000 ש"ח לשנה לפחות.
  למגישים למחוז מרכז , מטה מכבי ואילת, ומחוז שרון 350,000 ש"ח לשנה לפחות.
  למגיש למחוז ירושלים והשפלה: 150,000 לשנה לפחות.
  למגיש למחוז דרום: 250,000 לשנה לפחות.
  למגיש לכל המחוזות: 1,400,000 ש"ח לשנה לפחות.
  ו. בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים (2010-2011) לפחות באספקת ציוד הכולל לפחות 50 חומרי חשמל שונים.
  ז. בעל ניסיון באספקת ציוד בשנת 2011 ללפחות 30 אתרים, בגין כל מחוז אליו מגיש הצעה. ספק המעוניין להגישה הצעה לכלל מחוזות מכבי עליו להיות בעל ניסיון באספקה ל - 150 אתרים בפריסה ארצית.
  ח. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 25,000 ₪.
  ט. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  י. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
 8. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 8.8.12 עד ליום 16.8.12 בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 500 ₪ (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 9. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.
  הפניות תעשנה עד ליום 22.8.12 וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני  mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון  5143643- 03.
  תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 29.8.12.
 10. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ג', ה- 4.9.12 בשעה 12:00.
 11. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 12. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.