18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת ספייסרים לשימוש ביתי (Inhaler Spacer)

מכרז מספר: 125/2012
מועד פרסום: 13/8/2012
מועד אחרון להגשה: 22/8/2012
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל מס' 125/2012,

לאספקת ספייסרים לשימוש ביתי (Inhaler Spacer)

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעוניינת להתקשר עם ספק או עד שני ספקים המסוגל /ים לספק למכבי ספייסרים לשימוש ביתי (Inhaler Spacer), לתינוקות, ילדים ולמבוגרים כאחד, לבתי המרקחת של מכבי, בפריסה ארצית.
 2. ההתקשרות היא לתקופה של 3 (שלוש) שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם, (1) בתנאים זהים; או (2) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק.
 3. ההצעה סופית . לא ייערך מו"מ נוסף.
 4. מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך להתקשר עם ספק אחד לאספקת כל המוצרים, או עם שני ספקים, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי.
 5. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן, אם ירצו בכך.
 6. המציע במכרז יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, את הספייסרים המוצעים על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 5 יום מדרישת מכבי.
 7. רשאי להשתתף רק מי שמתקיימים בו התנאים הבאים:
  א.             יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי את המוצרים נשוא מכרז זה, בעצמו, או ע"י קבלן משנה/ מפיץ.
  ג. לציוד מהדגם המוצע על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ד. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ או אישור מנציגו המורשה של היצרן.
  ה. מנהל ספרים כדין.
  ו. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנה לפחות, באספקת ציוד רפואי  וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ז. מכשירי ספייסר לשימוש ביתי מתוצרת היצרן המוצע, נמכרו בישראל ו/או  בצפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה בהיקף של לפחות 1000 יח' בשנת 2011.
  ח. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 30,000 ₪.
  ט. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  י. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
 8. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 13.8.12 עד ליום 22.8.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  1,000 ₪ (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 9. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.
  הפניות תעשנה עד ליום 30.8.12 וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני  mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון  5143643- 03.
  תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 6.9.12.
 10. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ד',  12.9.12 בשעה 12:00.
 11. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 12. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.