21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף מס' 116/2012, אביזרים רפואיים (מדרסים+אורתופדיה)

מכרז מספר: 116/2012
מועד פרסום: 16/8/2012
מועד אחרון להגשה: 03/01/2013
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
הודעה על מועד הגשת המכרז (תפתח בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף מס' 116/2012,

אביזרים רפואיים (מדרסים+אורתופדיה)

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי את השירותים הבאים:
  א. מדידה וניפוק של אביזרי מדף אורתופדים ומדידה ייצור וניפוק אביזרים אורתופדיים בהתאמה אישית.
  ב. מדידה וניפוק של מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת מחשב ומדידה ייצור וניפוק של מדרסים בהתאמה אישית.
 2. המוצרים יימכרו למבוטחי מכבי בנקודות האספקה של המציע כאשר התמורה בגינם תשולם בחלקה ע"י מבוטחי מכבי ובחלקה ע"י מכבי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. למען הסר ספק מכבי רשאית לשנות את השתתפות מבוטחי מכבי מתוך סך התמורה בכל עת.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-שתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת בכל פעם, (1) בתנאים זהים; או (2) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק הזוכה.
 4. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 16.8.12, עד ליום 30.8.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, ת"א, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 5. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.
  הפניות תעשנה עד ליום 28.10.12 וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03.
 6. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:

  א.יחיד, או תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב.באפשרות המציע לספק את השירות בכל נקודות האספקה כמפורט בנספח ז' של מסמכי המכרז.
  ג.מנהל ספרים כדין.
  ד.הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2010-2011) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן חצי מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ה.הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, במדידה וניפוק של אביזרי מדף אורתופדים ואביזרים אורתופדים בהתאמה אישית, לרבות מתן אחריות ושירות בפריסה ארצית.
  ו.הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, ביצור מדרסים בהתאמה אישית , מדידתם וניפוקם, לרבות מתן אחריות ושירות בפריסה ארצית.
  ז.המעבדה שבבעלותו, או בפיקוחו על פי הסכם, בעלת נסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, בייצור מדרסים בהתאמה אישית.
  ח.מדרסים מוכנים המותאמים למבוטח ע"י מערכת ממוחשבת - בשנת 2011 נמכרו במצטבר לפחות 2,000 (אלפיים) יחידות של המדרסים המוכנים מהתוצרת המוצעת, בישראל ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה ו/או ביפן ו/או בקנדה ו/או באוסטרליה.
  ט.ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  י.עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  יא.רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
 7. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א', ה- 18.11.12 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 8. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 9. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.