18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

לאספקת ציוד ושירותי סלולאר עבור מכבי

מכרז מספר: 126/2012
מועד פרסום: 20/9/2012
מועד אחרון להגשה: 5/11/2012
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
הודעה בשפה הערבית (תיפתח בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מוגבל עם בחינה דו-שלבית מס' 126/2012,

לאספקת ציוד ושירותי סלולאר עבור מכבי  

 
 1. מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד, המסוגל לספק למכבי ציוד ושירותי סלולאר עבור עובדי מכבי ובני משפחותיהם. 
 2. המכרז מתייחס לכ-3,000 משתמשים ממומנים (מתוכם 700 מודמים) ע"י מכבי ולפוטנציאל של כ- 10,000 משתמשים (ללא הגופים הנוספים) שאינם ממומנים ע"י מכבי. מכבי מתחייבת להזמין שירותי תקשורת עבור כל המשתמשים הממומנים.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של 24 חודשים עבור המשתמשים הממומנים ע"י מכבי, למשתמשים שאינם  ממומנים ע"י מכבי – על פי חוק. 
 4. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת (1) בתנאים זהים; או (2) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק.
 5. למען הסר ספק יובהר, כי למכבי הזכות, לאחר בדיקת ההצעות הראשוניות, לנהל משא ומתן עם קבוצת המציעים הסופית, ובכלל זה להחליט על קיום הליך תיחור דינאמי במסגרת של מכרז ממוכן מתפתח, שיבוצע על-ידי מכבי, בסיוע חברת משיק – מחקרים ושיטות לקידום עסקי בע"מ (להלן: "חברת משיק"), הכל כמתואר במסמכי המכרז (להלן: "הליך ההתמחרות"). ההשתתפות בהליך ההתמחרות אינה כרוכה בתשלום.
 6. רשאי להשתתף רק מי שמתקיימים בו התנאים הבאים:
  א. תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  ב. בעל רישיון תקף מאת משרד התקשורת לאספקת שירותי רט"ן (רדיו טלפון נייד).
  ג. מנהל ספרים כדין.
  ד. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת שירותי תקשורת סלולרית וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ה. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן.
  ו. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
 7. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 20.9.12 עד ליום 11.10.12, למעט ערבי חג, חג וחול המועד, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  2,000 ₪ (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 8. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 18.10.12 וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני  mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון  5143643- 03.
 9. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב'5.11.12 בשעה 12:00.
 10. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 11. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.