23 פברואר 2024 י"ד אדר תשפ"ד

מרכז המידע

אפוטרופסות

במקרים מסוימים מטופלים נזקקים לעזרתו של אדם אחר בניהול חייהם. צוות העובדים הסוציאליים של בית בלב עומד לשירות הדיירים בכל שאלה ובעיה

כאשר אדם סובל מירידה קוגניטיבית הפוגעת בכישוריו ובעצמאותו יש למנות אפוטרופוס אשר מקבל אחריות עליו ומתחייב לפעול לטובתו. ישנם שני תחומים שונים של אפוטרופסות, אליהם ניתן להתמנות בנפרד:
  • אפוטרופוס לענייני גוף – בעל סמכות לתת הסכמה לביצוע בדיקות פולשניות וניתוחים. האפוטרופוס נדרש לפקח על הטיפול בחוסה ועל איכות חייו. בנוסף, עליו לדאוג להחלטות הנוגעות לסביבת מגוריו של החוסה.
  • אפוטרופוס לענייני רכוש – בעל סמכות לנהל את ענייניו הכספיים של החוסה. חובה עליו לדווח אחת לשנה לאפוטרופוס הכללי על ניהול כספו ורכושו של החוסה.
 
ניתן למנות בן משפחה, עמותה או את האפוטרופוס הכללי לתפקיד. כמו כן, ניתן למנות כל אדם אחר אשר בית משפט מצא לנכון. לבית המשפט סמכות נאלצים למנות אפוטרופוס בניגוד לדעת המשפחה.
בכל פנייה בנושא לבית המשפט יש להגיש את המסמכים הבאים:
  • חוות דעת של רופא מומחה הכוללת אבחנה ולפיה המטופל אינו מסוגל לדאוג לעינייניו באופן חלקי או מלא. על האבחנה לכלול את מידת היכולת של החוסה להביע דעתו ולהבין את משמעות מינוי האפוטרופוס עבורו.
  • דו"ח פסיכוסוציאלי של עובד סוציאלי הכולל מצב תפקודי, משפחתי וחברתי של האדם.
  • המלצה על מועמד לאפוטרופסות.
  • הסכמה או אי הסכמה של בן משפחה מדרגה ראשונה למינוי.
  • תצהיר המאמת את פרטי הבקשה.
  • צילום תעודת זהות של המבקש ושל החוסה.
 
נדרש תשלום עבור פתיחת תיק האפוטרופסות בבית המשפט לענייני משפחה. במידה ומונה אפוטרופוס למטופל, יש ליידע את צוות בית בלב ולשלוח למשרדינו העתק מצו בית המשפט.
למידע נוסף, ניתן לפנות לעובד סוציאלי אשר יסייע בתהליך הפנייה לבית המשפט והכנת המסמכים הנדרשים.