22 מאי 2019 י"ז אייר תשע"ט

מרשם רפואי (Prescription)

הוראה כתובה או מודפסת לספק לאדם תרופה, סם או תכשיר רפואי, החתומה בידי רופא. תוקפו של מרשם אינו עולה על שנה. 
תקנות הרופאים בישראל (מתן מרשם) קובעות כי על המרשם לכלול את הפרטים הבאים: פרטי הרופא (שמו, מקום עבודתו או מענו ומספר רישיונו), פרטי החולה (שמו, מספר תעודת הזהות שלו, מינו וגילו), תאריך המרשם, פירוט מלא של הרכב התרופה או שמה המקובל באותיות לטיניות גדולות, הוראות שימוש (מינון וצורת השימוש) וחתימת הרופא.