12 דצמבר 2017 כ"ד כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

מכרז פומבי רגיל מס' 2012/ 131 לאספקת מחטים המוברגות על עטי אינסולין

מכרז מספר: 131/2012
מועד פרסום: 08/11/2012
מועד אחרון להגשה: 13/12/12
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 131/2012,

לאספקת מחטים המוברגות על עטי אינסולין

 1. מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים, לספק למכבי מחטים המוברגות לעטי אינסולין.
 2. במידה ובין הספק/ים הזוכה/ים לא תהא מחט המתאימה גם לעטי הורמון גדילה מכבי תהיה רשאית להתקשר עם ספק נוסף לאספקת מחטים המתאימות לעטי הורמון גדילה.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של שמונה עשר חודשים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות 18 חודשים כל אחת: (1) בתנאים זהים; או (2) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק.
 4. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 5. אומדן כמות הרכישות השנתית הכוללת הוא כ- 54,000 אריזות של 100 מחטים באריזה. יודגש כי אומדן זה הינו הערכה בלבד לכלל מכבי ויתכן כי היקף הרכישות יהיה גבוה יותר או נמוך יותר, בהתאם לצרכים של חברי מכבי.
 6. כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש החל מיום 8.11.12 עד ליום 19.11.12, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (שלא יוחזר), בהמחאה לפקודת "מכבי שרותי בריאות", את מסמכי המכרז במשרדי מכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14 (טל': 03-5143643) אצל הגב' שרה מחט, או כל שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, בימים א'-ה' בין השעות: 10:00-14:00.
 7. ניתן להציג למכבי שאלות שתשלחנה בכתב לא יאוחר מיום 27.11.12 באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il (על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 03-5143643), או על ידי שליח לכתובת: "מכבי שירותי בריאות, רחוב המרד 27, ת"א, קומה 14, לידי הגב' שרה מחט".
 8. רשאי להגיש הצעה מי שהתקיימו בו התנאים שלהלן:
  א. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי את המחטים באמצעותו ו/או באמצעות קבלן משנה.
  ג. למחטים המוצעות על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ד. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ או אישור מנציגו המורשה של היצרן.
  ה. מנהל ספרים כדין.
  ו. הכנסותיו בשנים האחרונות 2010 – 2011 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ז. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנה לפחות, באספקת ציוד רפואי וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ח. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  ט. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
 9. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים במשרדי מכבי שירותי בריאות ברחוב המרד 27 תל אביב, קומה 14 לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' ה-13.12.12, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 10. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 11. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.