21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

מכרז פומבי רגיל מס' 130/2012, לאספקת מערכת תוכניות עבודה

מכרז מספר: 130/2012
מועד פרסום: 23/12/2012
מועד אחרון להגשה: 28/01/13
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
נספח 1 (יפתח בדפדפן נפרד)
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 130/2012,

לאספקת מערכת תוכניות עבודה

 
 1. מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי מערכת לתכנון וניהול תוכניות עבודה ופורטפוליו ארגוני.
 2. יובהר, כי הספק רשאי להסתייע בקבלני משנה, לצורך יישום המערכת המוצעת.
 3. ההתקשרות היא לתקופת הזמן של ביצוע הפרויקט ככל שיידרש. להערכת מכבי ביצוע הפרוייקט יימשך כשנה.
 4. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. מכבי  תהא רשאית לגרוע מתכולת ההצעה ולקבל חלק הימנה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. הצעות המחיר תהיינה הצעות סופיות. לא יערך הליך של מו"מ.
 6. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. במידה והמציע אינו יצרן המערכת, המציע יידרש להציג אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ג. מנהל ספרים כדין.
  ד. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2010-2011) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 5  מיליון  ₪ לשנה לפחות.
  ה. הינו בעל נסיון מוכח ביישום המערכת המוצעת , לטובת ניהול מחזור חיי הדרישות והפרויקטים כולל ניהול סטטוס עדכני, תקציב, תהליך האישור, לוחות הזמנים וניהול כלל המידע לכל דרישה ופרויקט בבסיס נתונים אחד בחמש השנים האחרונות, (2007-2012) ב-3 ארגונים לפחות בישראל, בהם מועסקים 300 עובדים לפחות ובמערכת קיימים לפחות 50 משתמשים.
  ו. ימציא ערבות על סך 100,000 ₪.
  ז. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 7. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, מיום 23.12.12 עד ליום 30.12.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  3,000  ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. 
 8. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים.

  הפניות תעשנה עד ליום 6.1.2013 וזאת באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il  על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03.

  על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
 9. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה- 28.1.13, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 10. מסמך האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 11. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירות בריאות.