16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

מכרז פומבי רגיל מס' 2012/ 132 לאספקת שירותי אחזקה במעבדה המרכזית ברחובות

מכרז מספר: 132/2012
מועד פרסום: 27/11/2012
מועד אחרון להגשה: 10/01/13
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
אמות מידה (יפתח בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (יפתח בדפדפן נפרד)
 
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 132/2012,

לאספקת שירותי אחזקה במעבדה המרכזית ברחובות

 
 1. מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי שירותי אחזקה במעבדה המרכזית ברחובות, בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט.
 2. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים  בכל פעם, בתנאים (1) זהים או (2) מיטיבים בתיאום עם הזוכה.
 3. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:

  א. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל.

  ב. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר שירותי אחזקה כוללת למבנה ולמערכותיו. כמוגדר במסמכי המכרז. עבור עבודות מיוחדות כגון: מנוף, שיפוץ מדחסי מיזוג אויר טיפול ואחזקה  במתח גבוה, שיפוץ משאבות, רשאי להיעזר בקבלני משנה.

  ג. מנהל ספרים כדין.

  ד. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, באספקת שירותי אחזקה כוללת למבנה ולמערוכתיו בבית חולים או במעבדה רפואית ששטחה לפחות 3,000 מ"ר, וכל השירותים הכרוכים בכך.

  ה. הינו קבלן רשום במשרד הבינוי והשיכון רשם הקבלנים בעל רישיון בתוקף לעבודות הנדסה בנאיות במקצועות 160 – חשמל , 170 מיזוג אויר.

  ו. מעסיק לפחות 40 עובדים המספקים שירותי ניהול ואחזקה, נשוא מכרז זה.

  ז. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

  ח. השתתף בכנס ספקים. 
 5. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, עד ליום 20.12.12,  בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  1,000  ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. 
 6.  כנס ספקים ייערך ביום 24.12.12 בשעה 12:00, במעבדה המרכזית רחובות רח' המדע 9.
 7. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, הפניות תעשנה עד ליום 26.12.12,  באמצעות  דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il .
 8. תשובות לשאלות ימסרו לרוכשי המכרז עד ליום 31.12.12
 9. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!)  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז פומבי רגיל מספר 2012/ 132 ",  לידי גב' שרה מחט -רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14.
  ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 10.1.13,  בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 10. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו, יגבר האמור במסמכי המכרז.