24 נובמבר 2017 ו' כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

מכרז עם שלב מיון מוקדם מס' 129/2012 לאספקת מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה - מודעת תיקון

מכרז מספר: 129/2012
מועד פרסום: 15/01/2013
מועד אחרון להגשה: 10/02/13
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 129/2012,

לאספקת מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה  - מודעת תיקון 

 
 
 1. מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למכבי מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה בשתי קטגוריות בפריסה ארצית, האחת מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה מקורי למכשיר למבוגרים והשניה מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה מקורי למכשיר לילדים, לבתי המרקחת שבבעלות  מכבי ייבחרו שני ספקים לאספקת מכשירים למבוגרים וספק נוסף לאספקת מכשירים לילדים כאשר יתכן שספק מסוים יבחר לשתי הקטגוריות.
 2. ההתקשרות היא לתקופה של 18 חודשים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות 18 חודשים כל אחת בכל פעם, (1) בתנאים זהים; או (2) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק.
 3. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 4. ניתן להציע יותר ממותג ודגם אחד. מכבי רשאית לבחור במספר מותגים ודגמים של ספק כהצעות זוכות. בחירת ספק אינה מחייבת בחירה של כל המותגים והדגמים שהוצעו על ידו.
 5. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:

  א. יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.

  ב. מנהל ספרים כדין.

  ג. מסוגל לספק למכבי את המוצרים נשוא מכרז זה, בעצמו, או ע"י קבלן משנה/ מפיץ

  ד. לציוד מהדגם המוצע על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.

  ה. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ או אישור מנציגו המורשה של היצרן.

  ו. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנה לפחות, באספקת ציוד רפואי  וכל השירותים הכרוכים בכך.

  ז. מכשירי אינהלציה מתוצרת היצרן המוצע, נמכרו בישראל ו/או  בצפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה בהיקף של לפחות 15000 יח' בשנים 2010- 2011.

  ח. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של  100,000 ₪.

  ט. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.

  י. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 6. המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 15.1.13 ועד ליום 21.1.13, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  500  ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. 
 7. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 28.1.13, באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון מס': 03-5143643.  תשובות תימסרנה עד ליום 4.2.13.
 8. את ההצעה בשלב א' יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית לידי גב' ענת מנדל  רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה במקומה במכבי, רח' המרד 27, תל אביב, קומה 14. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 10.2.13, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 9. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.