16 ינואר 2018 כ"ט טבת תשע"ח

ארכיון מכרזים

מכרז פומבי רגיל מס' 2012/ 136 להפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שירותי בריאות

מכרז מספר: 136/2012
מועד פרסום: 06/12/2012
מועד אחרון להגשה: 06/01/13
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (יפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 136/2012,

להפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שירותי בריאות

 
 1. מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק שירותי הפעלת מסעדה פנימית ומתן שירותים נוספים הקשורים בהכנת והגשת כיבוד לעובדי מכבי ולגופים נלווים בבנין היכל הסיטי, בבית שרבט, בבית הטקסטיל ובית גיבור בתל אביב.

 2. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים (1) זהים או (2) מיטיבים בתיאום עם הזוכה.

 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 6.12.12 עד ליום 13.12.12, בימים א'-ה', בין השעות 14:00 – 10:00, תמורת תשלום בסך 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל':03-5143643).

 4. סיור ספקים: סיור למציעים, מתואם מראש, יתקיים עד ליום ה-20.12.12, בשעה 14:00, במסעדה במכבי שירותי בריאות, רח' המרד 27 תל אביב. במהלך המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות. סיור ספקים הוא תנאי חובה, ומציע שלא ישתתף בו הצעתו תפסל על הסף.

 5. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז, עד ליום 25.12.12. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.

 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 7. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:

  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.

  ב. ספק מזון בעל מחזור כספי  של לפחות 4,000,000 ₪ לשנה בשלוש השנים האחרונות (2009-2011).

  ג. בעל תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות הראשית לישראל למקום הכנת המזון.

  ד. בעל רישיון יצרן מזון תקף ממשרד הבריאות.

  ה. בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות (2010-2012) במתן שירותי הסעדה, כשבכל אחת מהשנים הנ"ל הפעיל  3 מסעדות לפחות המסעידות כל אחת 300 איש  ביום לפחות.

  ו. מנהל ספרים כדין.

  ז. בעל תו תקן ליצרני מזון איזו (ISO) או (HACCP).

  ח. השתתף בסיור ספקים.

  ט. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

 8. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
  הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום א', ה- 6.1.13, שעה 12:00.

 9. מסמך האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

 10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.