22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 2013/ 100 להפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שירותי בריאות

מכרז מספר: 100/2013
מועד פרסום: 16/12/2012
מועד אחרון להגשה: 10/01/13
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 100/2013,

לרכישת כרטיסי שי אלקטרוניים לפסח תשע"ג, לראש השנה תשע"ד וכרטיסי רכישה אלקטרוניים נוספים

 
 1. מכבי מעוניינת להתקשר עם חברה לשיווק כרטיסי שי אלקטרוניים, לפסח תשע"ג, לראש השנה תשע"ד וכרטיסי רכישה אלקטרוניים נוספים.
 2. המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז, בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, תמורת תשלום בסך של 1,000 ש"ח, אשר לא יוחזר, החל מיום 16.12.2012 עד ליום 23.12.2012 בימי א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, אצל הגב' שרה מחט, מכבי שירותי בריאות, בניין היכל הסיטי, רח' המרד 27, ת"א, קומה 14.
 3. ניתן להציג שאלות עד ליום 30.12.2012, באמצעות דואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 4. רשאים להגיש הצעות אך ורק תאגידים אשר נתקיימו בהם התנאים המצטברים הבאים:

  א. מנהל ספרים, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו –1976.
  ב. תאריך התפוגה של כל הכרטיסים האלקטרוניים – 12 חודשים לפחות, מיום החלוקה האחרון.
  ג. פריסה ארצית גיאוגרפית: הכרטיסים האלקטרוניים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי הכרטיסים האלקטרוניים, ובלבד שנקודות המכירה תתפרסנה ב- 50 ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע,
  וכן לא פחות מ- 20 נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני 10 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.
  ד. מגוון מוצרים לקניה יכלול: מוצרי מזון וכן לפחות 5 אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, מוצרים לבית, "עשה זאת בעצמך", תיירות וכיו"ב.
  ה. בעל ניסיון מוכח בתחום שווק באמצעות כרטיסים אלקטרונים – לפחות לשלושה ארגונים גדולים בהם הונפקו לפחות 1,000 מנות כרטיסים אלקטרונים בכל ארגון.
  ו. רכש את מסמכי המכרז ממכבי ובידו קבלה המעידה על כך.

 5. את ההצעות יש להגיש, באמצעות שליח בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא  יום ה' ה- 10.1.2013 בשעה 12:00.
 6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 7. מסמך האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות.