18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

ארכיון מכרזים

מכרז פומבי רגיל מס' 137/2012 למתן שירותי ניקיון מחוז השרון

מכרז מספר: 137/2012
מועד פרסום: 01/01/2013
מועד אחרון להגשה: 11/02/13
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
 
 


מכרז פומבי רגיל מס' 137/2012,

למתן שירותי ניקיון מחוז השרון

 

 1. מכבי שירותי בריאות מחוז השרון מעוניינת להתקשר עם מציעים המסוגלים לספק למכבי שירותי ניקיון ואחזקה במחוז השרון הכול על פי התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו.
 2. כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, תמורת תשלום בסך  2,000 ₪ (שלא יוחזר), בהמחאה לפקודת "מכבי שרותי בריאות", את מסמכי המכרז במשרדי מכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14  אצל  הגב' ענת מנדל, או מי שימונה במקומה, החל מיום  1.1.13 עד יום  15.1.13 בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 3. כנס ספקים למציעים, יתקיים ביום  א', ה- 20.1.13 בשעה 13:00 במכבי שירותי בריאות, הנהלת מחוז השרון רח' הנצח 3, רמת השרון, קומה 1-, באודיטוריום.

  כנס הספקים הוא חובה, ומציע שלא ישתתף בו הצעתו תפסל על הסף.
 4. ניתן להציג למכבי שאלות לא יאוחר מיום 27.1.13, באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il (על המציע האחריות לוודא הגעת הפניה בטלפון  03-5143643).
 5. במחוז השרון 5 אשכולות. למען הסר ספק יובהר, כי  לא יזכה זוכה אחד ביותר מ-2 אשכולות.
 6. מתוך האשכולות דלעיל, קיים אשכול אחד שהינו נפרד ובו מרפאות מכבידנט בע"מ, הממוקמות מחוץ למתקני מכבי, והזוכה למתן השרות באשכול זה יחתום על הסכם ההתקשרות בנפרד מול מכבידנט.
 7. בנוסף, בגין 4 האשכולות בהם קיימות מרפאות מכבידנט בתוך מתקני מכבי (או חלק מהם), ייחתם הסכם ההתקשרות בנפרד בין הזוכה שזכה באותו/ם אשכול/ות לבין מכבידנט לגבי מרפאות מכבידנט הנ"ל.
 8. ההתקשרות לשנתיים עם אופציה, למכבי בלבד, להאריך את הסכם ההתקשרות מדי שנה, לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת - (1) בתנאים זהים; או (2) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הזוכים במכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  • יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל;
  • המציע או בעלי השליטה בו בעלי ניסיון מוכח של 5 שנים, ב-5 השנים האחרונות (2011-2007), במתן שירותי ניקיון במוסד בריאות – בית חולים או קופת חולים.
  • מנהל ספרים כדין;
  • הכנסותיו מעבודות נשוא המכרז, לפי כללי חשבונאות מקובלים וכפי שהם משתקפים בדוחות הכספיים השנתיים של המציע בכל אחת מהשנים 2009-2011,הינן בהיקף כספי של  4 מיליון ₪ לפחות בכל שנה.
  • מקיים את מלוא חובותיו בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו. 
  • רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון – מדינת ישראל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
  • המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו ב 3 השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה.
  • המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת שתי פעמים לפחות בגין עברות על חוקי העבודה ב 3 השנים האחרונות. יובהר כי מספר קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.
  • מחיר מינימום לשעת עבודת ניקיון (לעובד) לא יפחת מ- 32.29  ₪, לא כולל הוצאות תפעול  ורווח, חומרי ניקוי, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף להוראות משרד התמ"ת.
  • מעסיק לפחות 150 עובדים העוסקים בשרות נשוא המכרז, כאשר לפחות 40% מתוכם הינם בעלי וותק של שנתיים לפחות אצלו.
  • רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי,  ובידיו קבלה המעידה על כך.
  • השתתף בכנס ספקים.
  • הגיש הצעה לכל האשכולות המופיעים במכרז זה.
  • למגיש ההצעה משרד ניהול לצרכי ניקיון.

   עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.
 10. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים במשרדי מכבי שירותי בריאות ברחוב המרד 27 תל אביב, קומה 14 לידי גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה במקומה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.

  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 11.2.13  בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.