17 דצמבר 2017 כ"ט כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 105/2013, שיפוץ והתאמת מחסן תרופות ובית מרקחת, המרכז הלוגיסטי, לוד

מכרז מספר: 105/2013
מועד פרסום: 20/02/2013
מועד אחרון להגשה: 03/04/2013
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 105/2013,


שיפוץ והתאמת מחסן תרופות ובית מרקחת, המרכז הלוגיסטי, לוד

  
 1. מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע עבודות שיפוץ והתאמת מחסן תרופות ובית מרקחת, המרכז הלוגיסטי, בלוד.
 2. כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכי המכרז, תמורת המחאה בסכום של 1500 ₪, לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר בשום מקרה, החל מיום 20.2.13 ועד ליום 27.2.13 ימים א' – ה', בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או כל מי שימונה במקומה לצורך זה (טלפון:03-5143643).
 3. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

  א. אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה  ג'-2  לפחות.

  ב. תצהיר העשוי לפני עו"ד המאשר את הרישום האמור לעיל, ותקף ליום הגשת ההצעה.

  ג. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והתקנות והצווים לפיו.

  ד. בידיו דו"חות כספיים מעודכנים ליום 2012. 31.12. כמו כן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז, כשדו"ח המידע יהיה מעודכן  לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לאמור לעיל, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.

  ה. בנה לפחות שלושה פרויקטים, במהלך שלוש השנים האחרונות (2010-2012) ולפחות אחד מהם בינוי מחסן לוגיסטי בשטח של כ- 700 מ"ר לפחות, כאשר ההיקף הכספי של כל אחד מהפרויקטים הינו לפחות 1 מיליון ₪ כולל מע"מ. יש להמציא רשימה  מפורטת כמצויין במסמכי המכרז.

  ו. ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 150,000 ₪.

  ז. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל  ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.

  ח. באם המציע הינו חברה בע"מ, בידיו  אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

  ט. השתתף בסיור קבלנים, שייערך ביום  ד', ה- 6.3.13  בשעה  08:00 במרכז הלוגיסטי בלוד  ברחוב אליעזר בן הורקנוס 5/3, בית וילאר, קומה2, אזור תעשייה צפוני. ההשתתפות בסיור מותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.

 4. מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן כפי שנקבע במסמכי המכרז, ולא יאוחר מיום 11.3.13  בשעה 12.00. את השאלות יש להפנות באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il, לפני או אחרי הסיור, לגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים (על המציע מוטלת החובה לוודא את הגעת הפנייה בטלפון מספר:
  03-5143643 ).
 5. ניתן לעיין במסמכי מכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 6. ההצעה תוגש לגב' ענת מנדל, במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר) ברחוב המרד 27, תל אביב, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ד' ה-3.4.13  בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
 7. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.