21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 101/2013, למתן שירותי ניקיון מחוז הצפון

מכרז מספר: 101/2013
מועד פרסום: 20/02/2013
מועד אחרון להגשה: 04/04/13
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 101/2013,

למתן שירותי ניקיון מחוז הצפון

 
 1. מכבי שירותי בריאות מחוז הצפון מעוניינת להתקשר עם מציעים המסוגלים לספק למכבי שירותי ניקיון במחוז הצפון הכול על פי התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו.
 2. כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את המסמכים, תמורת המחאה בסך  2,000 ₪ (שלא תוחזר), לפקודת "מכבי שרותי בריאות", במשרדי מכבי, הנהלת מחוז הצפון ברחוב מרקוני 10, צ'ק פוסט חיפה,  אצל הגב' מזל טויזר – מח' בינוי ונכסים או אצל מי שימונה במקומה, טל: 8808530 -04 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:00. החל מיום 20.2.2013 עד יום 28.2.2013.
 3. כנס ספקים למציעים, יתקיים ביום ב', ה- 11.3.13 בשעה 09:00 בהנהלת המחוז רח' מרקוני 10, צ'ק פוסט, חיפה, קומה 3, חדר כנסים. מציע שלא ישתתף בכנס, הצעתו תפסל על הסף.
 4. ניתן להציג למכבי שאלות לא יאוחר מיום 13.3.13, באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il (על המציע האחריות לוודא הגעת פנייתו בטלפון  03-5143643).
 5. ההתקשרות לשנתיים עם אופציה, למכבי בלבד, להאריך את הסכם ההתקשרות מדי שנה, לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת - בתנאים זהים או בתנאים מיטיבים בתיאום עם הזוכים במכרז.
 6. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:

  א. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל , ומנהל ספרים כדין.

  ב. המציע או בעלי השליטה בו הינם בעלי ניסיון מוכח של 5 שנים, ב-5 השנים האחרונות (2008-2012), במתן שירותי ניקיון במתקנים רפואיים.

  ג. מקיים את מלוא חובותיו בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו.

  ד. רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון – מדינת ישראל משרד התמ"ת.

  ה. בעל משרד ניהול לצרכי ניקיון באזור מחוז הצפון – מזיכרון יעקב, אום אל פאחם צפונה.

  ו. המציע או מי מבעלי השליטה בה לא הורשעו ב 3 השנים האחרונות בשל הפרת דיני עבודה.

  ז. המציע או מי מבעלי השליטה בה לא נקנסו ב 3 השנים האחרונות, ע"י מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר מפעמיים בגין עברות על חוקי העבודה. יובהר כי מספר קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.

  ח. מחיר מינימום לשעת עבודת ניקיון (לעובד) לא יפחת מ- 32.29  ₪, לא כולל הוצאות תפעול  ורווח, חומרי ניקוי ונייר, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף להוראות משרד העבודה והרווחה.

  ט. מעסיק לפחות 200 עובדים בשרות נשוא המכרז, מתוכם לפחות 80 בעלי  וותק של שנתיים ומעלה, אצל המציע.

  י. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי,  ובידיו קבלה המעידה על כך.

  יא. השתתף בכנס ספקים.

  יב. הגיש הצעה לכל האשכולות המופיעים במכרז זה.

  עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.

 7. ההצעות תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים, ועל פי תנאי המכרז, לתיבת המכרזים במכבי שירותי בריאות, רחוב המרד 27 בתל אביב, קומה 14 לידי גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה במקומה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 04.04.13  בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 8. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 9. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.