18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 104/2013 לאספקת מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב

מכרז מספר: 104/2013
מועד פרסום: 21/04/2013
מועד אחרון להגשה: 28/05/2013
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (יפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 104/2013,

לאספקת מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק/ים המסוגל/ים לספק למבוטחי מכבי מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב, נטענות ולא נטענות.

ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.

המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכיו החל מיום 21.4.13 ועד ליום 29.4.13 בתמורה לתשלום בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, בסך 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או כל מי שימונה במקומה, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. לשאלות בעניין מכרז זה בלבד ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל mandel_an@mac.org.il .

רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  1. תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. הינו היצרן או שבידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  3. מסוגל לספק למכבי מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  4. למערכות והאלקטרודות המוצעות על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  5. המערכות והאלקטרודות המוצעות על ידו נמכרו, מכל דגם מוצע, בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה בכמות מצטברת של לפחות 30 יחידות בשנים 2012 – 2011.
  6. הינו (בעצמו או באמצעות צוות מטעמו) בעל נסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות לפחות (2012 - 2011) באספקת מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב ובתמיכה בפעולת ההשתלה ובשירותים הכרוכים.
  7. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים, הצעתו תפסל.

את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה, לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שלישי 28.5.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. מסמכי המכרז מפורסמים לעיון באתר האינטרנט של מכבי שירותי בריאות.