21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מספר 102/2013 לאספקת תוכנה לניהול מעבדות

BID # 102/2013

Public Tender with preliminary selection

LABORATORY INFORMATION SYSTEM

 
מכרז מספר: 102/2013
מועד פרסום: 20/03/2013
מועד אחרון להגשה ההצעות שלב א' (סגירת הכספת): 02/07/2013
 
כל המסמכים יפתחו בדפדפן נפרד

 

 

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מספר 102/2013,

לאספקת תוכנה לניהול מעבדות

  
 
 1. מכבי שירותי בריאות, מבקשת לקבל הצעות לאספקה, התאמה ופיתוחים, הטמעה והתקנה של מערכת לניהול מעבדות (LIS/LIMS) על כל מרכיביה, הדרכה למשתמשים ומתן שירותי תחזוקה למערכת ולמרכיביה, לצורך שילובה במערך שירותי המעבדות הניתנים ע"י מכבי ושילובה במערכת התיק הרפואי של מבוטחיה. יעדי המערכת מפורטים במסמכי המכרז. 
 2. המערכת המוצעת תענה על דרישות תקניות כלליות המקובלות בענף המחשוב בארץ ובעולם וכן על הדרישות המפורטות במפרט.
 3. רשאי להגיש הצעה אך ורק ספק שרכש את מסמכי המכרז ממכבי ובידו אישור המעיד על כך ואשר מתקיימים בו (ולא אצל קבלן המשנה שלו) כל התנאים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק.

  ב. מציע תושב ישראל -  ימציא אישור לפיו הוא מנהל ספרים כחוק, וכן אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-1976, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ.

  ג. בעל הזכויות על המערכת המוצעת.

  ד. בעל יכולת לספק בעצמו למכבי את המערכת, וכן להתאימה, לבצע בה פיתוחים, להטמיעה, ולהתקינה על כל מרכיביה. מסוגל ליתן הדרכה למשתמשים בה וליתן שירותי תחזוקה למערכת ולמרכיביה, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו.

  ה. בעל ניסיון מוכח, ולא באמצעות קבלן משנה, ביישום, התאמה, הטמעה, התממשקות למערכות תפעוליות של הלקוח ובמתן שירותי תחזוקה למערכת המוצעת, לפחות בארבע השנים האחרונות (2009-2012), בלפחות חמש מעבדות בבעלות שונה, מתוכן לפחות במעבדה קלינית אחת בשנתיים האחרונות (2011-2012).

  ו. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2010-2011) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן שווה ערך ל 6 מיליון ₪  לשנה לפחות.

  ז. ימציא ערבות בנקאית אוטונומית שהונפקה על ידי בנק בישראל או ע"י בנק זר עם סניף ישראלי בסך כולל של  750,000 (שבע מאות וחמישים אלף) ₪ להבטחת קיום ההצעה.

  ח. צרף וחתם כנדרש על : כתב הצהרה והתחייבות;  טופס פרטי המציע ; תצהיר חתום בפני עו"ד.

  מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל - הצעתו תיפסל!
 4. המעוניין  להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז, החל מיום 2/4/13  ועד ליום 14/4/ (לא כולל ימי שישי ושבת), תמורת סך של 5,000  USD (שלא יוחזר), באמצעות העברה בנקאית  לפקודת "מכבי שירותי בריאות" כמפורט במסמכי המכרז.
 5. אשת הקשר מטעם מכבי שירותי בריאות אליה יש לפנות בכל הקשור למכרז ולמסמכי המכרז היא גב' ענת מנדל, רכזת ועדת מכרזים,  בטלפון מספר 972-3-5143643 +. כל הפניות בטרם רכישת מסמכי המכרז ייעשו לכתובת דוא"ל mandel_an@mac.org.il, בלבד. שעות הפעילות, כמפורט במסמכי המכרז.
 6. תהליך רכישת המסמכים, שאלות בגין המכרז (לאחר רכישתו), תשובות לשאלות והגשת ההצעות, יבוצעו באמצעות כספת דיגיטלית, כמפורט במסמכי המכרז.
 7. הצעות/פניות שתוגשנה לאחר המועד הקובע, לא תענינה. המציע  יוודא טלפונית את דבר הגעת פנייתו.

 8.  להלן המועדים הקובעים במכרז: תאריך DD/MM/YYYY – שעון ישראל
   פרסום המכרז 20/03/2013 יום חמישי
  תאריך ראשון לרכישת מסמכי המכרז  02/04/2013 יום שני
  תאריך אחרון להעברת הודעה על תשלום בגין הרכישה 14/04/2013  יום ראשון עד השעה 18:00
  תאריך אחרון לשאלות הבהרה 09/05/2013  יום חמישי עד השעה 18:00
  תאריך אחרון למענה על שאלות ההבהרה 10/06/2013 יום שני 
  תאריך אחרון להגשת ההצעות שלב א' (סגירת הכספת) 02/07/2013 יום שלישי עד השעה 18:00

 9. לאחר מיון שלב א' יעלו המציעים הנבחרים לשלב ב'.
 10. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.