19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 103/2013 פירוק, אספקה והתקנה של גופי תאורה חוסכי אנרגיה

מכרז מספר: 103/2013
מועד פרסום: 11/04/2013
מועד אחרון להגשה: 13/05/2013
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (יפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 103/2013,

פירוק, אספקה והתקנה של גופי תאורה חוסכי אנרגיה

 
 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי באתריה הפזורים בכל רחבי הארץ בעצמם או באמצעות קבלני משנה, כלהלן:

א. פירוק גופי תאורה הקיימים מדגם T-8 , אספקה, התקנת ואחזקת גופי תאורה, לרבות נורות, חוסכי אנרגיה, מדגם 5-T במקומם, פינוי גופי התאורה שפורקו לרבות נורות גופי התאורה, מאתרי מכבי, לאתרים מורשים לפינוי פסולת רעילה. 
 
ב. רכישה ואספקת גופי תאורה, לרבות נורות, חוסכי אנרגיה מדגם 5-T, באתרי מכבי, בפרויקטים חדשים. ההתקשרות הינה לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 2. נציגו של היצרן בארץ לאספקת גופי תאורה ובידיו אישור כנציגו המורשה בארץ.
 3. מסוגל לספק למכבי בעצמו או באמצעות קבלני משנה , את המוצרים והשירותים.
 4. למערכת המוצעת על ידו אישור תו תקן ישראלי מאושר (תו בדיקה - לא יאושר).
 5. הכנסותיו בשנים 2011-2012 לפי כללי חשבונאות מקובלים, הן 5.5 מלש"ח לשנה לפחות.
 6. בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקה, התקנה ואחזקת המוצרים הנ"ל.
 7. מסוגל לספק המוצרים והשירותים בפריסה ארצית, ברחבי הארץ, לרבות:  אילת, איו"ש ורמת הגולן.
 8. מעסיק לפחות ארבעה טכנאים לצורך ביצוע המוצרים והשירותים, בעלי רישיון חשמל מסוג חשמלאי מוסמך לפחות.
 9. לכל שני טכנאים  ישנו רכב  שירות אחד לפחות לצורך ביצוע השירות נשוא מכרז זה.
 10. הספק מסוגל לבצע עבודת פירוק ו/או התקנת גופי תאורה  בשני אתרים שונים בו זמנית. 
 11. במהלך 3 השנים האחרונות התקין בעצמו או באמצעות קבלני משנה לפחות 4000 גופי תאורה לשנה.
 12. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 13. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך ; השתתף בכנס ספקים.
 
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז, החל מיום 11.4.13 ועד ליום 18.4.13  בתמורה לתשלום של  3,000 ש"ח (שלא יוחזר), בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או מי מטעמה, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. 

כנס ספקים, שההשתפות בו חובה למציעים, יתקיים ביום 25.4.13, בשעה 11:00 במשרדי מכבי.

ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו, לרכזת הוועדה, עד ליום 29.4.13 באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע האחריות לוודא את הגעת פניתו בטלפון מס' 03-5143643.

את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 103/2013", לידי רכזת הוועדה, בשעות הפעילות ובכתובת כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א'  13.5.13 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!

במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.