18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 116/2013, לאספקת מוצרי טקסטיל ושירותי כביסה

מכרז מספר: 116/2013
מועד פרסום: 21/04/2013
מועד אחרון להגשה: 13/06/2013
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
מודעת מקורית (יפתח בדפדפן נפרד)

 

מכרז פומבי רגיל מס' 116/2013,

לאספקת מוצרי טקסטיל ושירותי כביסה - הודעת תיקון

 
מכבי שירותי בריאות, מבקשת לתקן את המודעה במכרז הנדון כלהלן:
  1. סעיף 3.1.6 במסמכי המכרז– בוטל.
  2. בהתאם, דרישה מספר 5 מהמודעה המקורית – מבוטלת.
  3. מועדי המכרז – עודכנו, כמפורט במסמכי המכרז.
  4. אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ותנאיו.

המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכיו, החל מיום 25.4.13 ועד ליום 2.5.13 בתמורה לתשלום בהמחאה של 1,500  ש"ח (שלא יוחזר),  לפקודת מכבי שירותי בריאות. לשאלות בעניין מכרז זה בלבד ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל mandel_an@mac.org.il .

את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה, לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שני  13.6.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

מסמכי המכרז מפורסמים לעיון באתר האינטרנט של מכבי שירותי בריאות.