19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 118/2013 למתן שירותי ניקיון מחוז ירושלים והשפלה

מכרז מספר: 118/2013
מועד פרסום: 01/05/2013
מועד אחרון להגשה: 18/06/2013
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (יפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 118/2013


למתן שירותי ניקיון מחוז ירושלים והשפלה


מכבי שירותי בריאות מחוז ירושלים והשפלה מעוניינת להתקשר עם עד ארבעה זוכים המסוגלים לספק שירותי ניקיון במחוז ירושלים והשפלה הכול על פי התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו. ההתקשרות לשנתיים עם אופציה, להאריך את הסכם ההתקשרות מדי שנה, לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים (א) זהים או (ב) מיטיבים בתיאום עם הזוכה/ים במכרז.

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (שלא יוחזר), בהמחאה לפקודת "מכבי שרותי בריאות", את מסמכי המכרז במשרדי מכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, מיום 1.5.13 עד יום 9.5.13 בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.

כנס ספקים: מפגש חובה למציעים יתקיים ביום רביעי 22.5.13 בשעה 10:00-12:00 במשרדי הנהלת מחוז ירושלים והשפלה, רח' לב העיר 16, במודיעין.

רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  • תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • המציע או בעלי השליטה בו בעלי ניסיון מוכח בכל אחת מ-5 השנים האחרונות (2008-2012), במתן שירותי ניקיון במתקנים רפואיים.
  • מקיים את מלוא חובותיו בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו.
  • רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון – מדינת ישראל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
  • המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו ב 3 השנים האחרונות ביותר מעבירה פלילית אחת הנוגעת לחוקי העבודה.
  • המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת יותר מפעמיים בגין עברות על חוקי העבודה ב 3 השנים האחרונות. יובהר כי מספר קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.
  • מחיר מינימום לשעת עבודת ניקיון (לעובד) לא יפחת מ-32.29 ₪, לא כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי ונייר, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף להוראות משרד העבודה והרווחה.
  • מעסיק לפחות 200 עובדים העוסקים בשרות נשוא המכרז, מתוכם לפחות 80 בעלי וותק של שנתיים ומעלה, אצל המציע.
  • רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, בידיו קבלה המעידה על כך, והשתתף בכנס ספקים.
  • הגיש הצעה לכל האשכולות המופיעים במכרז זה.

עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.

ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים במשרדי מכבי שירותי בריאות כאמור לעיל, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 18.6.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.