19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 120/2013 לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה

מכרז מספר: 120/2013
מועד פרסום: 30/05/2013
מועד אחרון להגשה: 07/07/2013
 
מסמכי המכרז (יפתח בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (יפתח בדפדפן נפרד)
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 120/2013,

לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק/ים המסוגל/ים, לספק למכבי קרקעות מזון לבקטריולוגיה.

ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.

רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. הכנסותיו  בשנים 2011-2012 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
  3. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  4. יצרן או שבידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  5. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנה לפחות, באספקת כל אחד מהמוצרים המוצעים על ידו, וכל השירותים הכרוכים בכך.
  6. מסוגל לספק לפחות 3 מתוך 10 המוצרים בעלי הכמות הגדולה ביותר על פי אומדן הכמויות בטופס ההצעה.
  7. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן .
  8. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 30.5.13 ועד ליום 10.6.13 בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  1,000  ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. 

לשאלות בעניין מכרז זה בלבד ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל mandel_an@mac.org.il .

את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 120/2013" לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, במשרדי מכבי שירותי בריאות, כאמור לעיל.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 7.7.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. מסמכי המכרז מפורסמים לעיון באתר האינטרנט של מכבי שירותי בריאות.