18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 121/2013
הסכם אירגוני (Enterprise License Agreement) לשימוש במוצרי VMware

מכרז מספר: 121/2013
מועד פרסום: 09/06/2013
מועד אחרון להגשה: 24/06/2013
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד) 
מודעה בערבית (ייפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 121/2013

הסכם אירגוני (Enterprise License Agreement) לשימוש במוצרי VMware

 
מכבי שירותי בריאות והגופים הנוספים (כמפורט בהגדרות) מעוניינים להתקשר עם ספק אחד שהצעתו תזכה במכרז, לאספקת ההסכם האירגוני לשימוש במוצרי חברת Enterprise License Agreement) VMware). על פי התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו. מטרת המכרז ליצור התקשרות בין מכבי והגופים הנוספים לבין הזוכה לאספקת המוצרים על פי המפרט.
 
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי ולגופים הנוספים שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם ולרכוש שירותי תחזוקה לשנים הרביעית והחמישית. התוכנות, הרישיונות, השירות, התמיכה, עדכוני ושדרוגי התכנה ושירותי מומחה (professional services) שבמכרז זה יסופקו ע"י הזוכה באמצעות חברת VMware, אשר תמציא למכבי את התוכנות החדשות, רישיונות חדשים ואת ההרשאות הנחוצות.
 
השירות הנדרש מתואר במפרט הטכני ובהסכם ההתקשרות, וכולל רישוי ושירות להסכם אירגוני (E.L.A) לשלוש שנים לשימוש במוצרי חברת VMware , החל מ- 1/7/2013.
 
השרות, התמיכה, עדכוני ושדרוגי התכנה ושירותי מומחה  (professional services) יסופקו ישירות על ידי VMware ולא על ידי אף גורם אחר.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל , ומנהל ספרים כדין.
  2. משווק מורשה של VMware ומוסמך לספק E.L.A.
  3. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
 
המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 9.6.13 ועד ליום 13.6.13 בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, בסך  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. 
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו, אל נציגת מכבי: הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, עד ליום 17.6.13 בשעה 14:00 באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה.
 
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 121/2013"  לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14 (או למי שימונה כממלא מקומה במכבי).
 
ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 24.6.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט.